Regulamin konkursu pod nazwą "Skin- Cardio w 60 sekund"


I POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w konkursie jest FOREO AB, spółka zorganizowana i istniejąca na mocy przepisów prawa szwedzkiego z głównym miejscem prowadzenia działalności w Sztokholmie, Karlavagen 41, SE-114 31, Szwecja, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Skin- Cardio w 60 sekund” (zwany dalej „Konkursem”). Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs odbywa się na profilu firmowym Super-Pharm tj.@superpharmpoland w serwisie społecznościowym Instagram.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany, ani prowadzony przez serwis Instagram i nie jest w żaden sposób z tym serwisem związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec uczestników Konkursu.
5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
6. Konkurs rozpocznie się w dniu 12 kwietnia 2019 r., a zakończy się z dniem 18 kwietnia 2019 r., co oznacza, że od dnia 12 kwietnia 2019 do dnia 18 kwietnia 2019 r. będą przyjmowane zgłoszenia konkursowe. Do dnia 25 kwietnia 2019 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz nastąpi wysłanie nagród konkursowych.
7. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz Super-Pharm, a także innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu i ich pracowników, przy czym przez pracowników rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób.
8. Link do do Regulaminu znajduje się w biogramie profilu @superpharmpoland na Instagramie.


II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, o której mowa w punkcie I.7, zwana dalej Uczestnikiem, która w okresie od 12 kwietnia 2019 r. do dnia 18 kwietnia 2019 r. spełni łącznie następujące warunki:
a) ma swoje autentyczne konto w serwisie społecznościowym Instagram udostępnione do publicznego wglądu przez cały okres trwania Konkursu
b) odpowie na pytanie zawarte w poście konkursowym opublikowanym w dniu 12 kwietnia 2019 r. na profilu @superpharmpoland w serwisie Instagram
c) powyższą odpowiedź zamieści w komentarzu pod tym właśnie postem
2. Termin przesyłania Zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 12 kwietnia 2019 r. w momencie opublikowania posta konkursowego, a kończy się w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 23:59:59. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2019.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że komentarz będący przedmiotem jego Zgłoszenia stanowi przejaw jego indywidualnej działalności twórczej, która nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich i do której Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami. W przypadku, gdyby korzystanie przez Organizatora z nadesłanego Zgłoszenia naruszało prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik Konkursu, który nadesłał tę odpowiedź, zobowiązuje się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim. Uczestnik oświadcza też, że komentarz będący przedmiotem Zgłoszenia nie przedstawia wizerunków innych osób poza Uczestnikiem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszenia w przypadku, gdy składające się na nie zdjęcie, zdaniem Organizatora, narusza prawa osób trzecich (w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie), zawiera wizerunki/dane osób innych niż Uczestnik, zawiera logotypy lub treści reklamowe innych marek niż FOREO, przedstawia w negatywny sposób markę Organizatora, jest niezgodne z regulaminem portalu Instagram, zawiera treści naruszające ogólnie przyjęte normy moralności (w szczególności obrażające uczucia religijne, stanowiące wyraz dyskryminacji, wulgarne, obraźliwe) oraz zawierające treści sprzeczne z prawem.
5. Uczestnik jest odpowiedzialny za zgodność zamieszczanego komentarza z regulaminem portalu Instagram. Usunięcie przez portal Instagram komentarza będącego przedmiotem Zgłoszenia Uczestnika spowoduje unieważnienie tego Zgłoszenia. Uczestnik z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Organizatora.
6. Z chwilą wysłania Zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji w zakresie wykonywania majątkowych praw autorskich do treści stanowiącej przedmiot Zgłoszenia w związku z Konkursem w mediach społecznościowych marki FOREO.
7. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie.


III NAGRODY W KONKURSIE


1. W Konkursie przewidziane zostało 5 nagród indywidualnych w postaci 5 szczoteczek sonicznych LUNA play plus. Wartość jednej nagrody wynosi 199 zł brutto (w tym podatek), łącznie wartość nagród wynosi 995 zł brutto, w tym podatek.
2.Podatek zostanie pobrany i opłacony przez Organizatora w imieniu Uczestnika zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
3. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę. Laureat nie ponosi żadnych kosztów związanych z otrzymaniem nagrody.
4. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez Laureata.
5. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.


IV ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD


1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2.. Komisja wyłoni w sumie 5 Laureatów biorąc pod uwagę następujące kryteria: spełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz kreatywność dokonanego Zgłoszenia.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 osoby wyznaczone przez Organizatora.
4. Komisja Konkursowa przy wyborze Laureatów Konkursu będzie brała pod uwagę wszystkie prawidłowo nadesłane Zgłoszenia spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, z wyłączeniem kwestii naruszenia praw autorskich i niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród w przypadku braku odpowiedniej ilości prawidłowych zgłoszeń spełniających wymagania niniejszego Regulaminu.


V POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY


1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym do godziny 23:59:00 dnia 25 kwietnia 2019 r. W komentarzu pod postem konkursowym na profilu @superpharmpoland na platformie Instagram.
2. Laureaci konkursu zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem w ciągu 24h od ogłoszenia wyników w celu podania danych do wysyłki nagrody. Kontakt z Organizatorem powinien nastąpić poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do Organizatora za pomocą jego profilu w serwisie Instagram- @foreo_pl
3. Laureat zobowiązuje się do przesłania swoich danych: imienia i nazwiska, adresu (do przesłania nagrody) znajdującego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz maila i numeru telefonu poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram (profil @foreo_pl)
4. W przypadku gdy Laureat nie skontaktuje się z organizatorem w ciągu 24 h od ogłoszenia wyników Organizator nie jest zobowiązany do przesłania nagrody, ani do przekazania jej innej osobie.
5. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
6. W przypadku utraty lub zrzeczenia się prawa do nagrody przez Laureata zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nagroda pozostaje własnością Organizatora.


VI PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


1. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu może nastąpić do dnia 25 kwietnia 2019 r. Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres Organizatora Konkursu : customercare-emea@foreo.com, wpisując w tytule e-maila: „Skin-cardio w 60 sekund”. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację tj. (imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie. Ponadto osoba składająca reklamację jest zobowiązana przytoczyć wszystkie okoliczności uzasadniające żądanie.
3. Reklamacje niespełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
4.Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.
5. Reklamacje dotyczące produktu wygranego w konkursie rozpatrywane są wg zasad składania reklamacji zamieszczonych na stronie Organizatora- www.foreo.com/pl (adres email: customercare-emea@foreo.com)


VII POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować mailowo za pomocą adresu: dop@foreo.com
3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są w celu organizacji konkursu "Skin- Cardio w 60 sekund", w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania laureatów konkursu oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Podczas przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu przekazanych administratorowi danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania nagród konkursowych oraz ogłoszenia informacji o laureatach konkursu, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
5. Dane osobowe uczestników konkursu są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora danych osobowych, w szczególności agencjom marketingowym oraz podmiotom świadczącym usługi IT, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, dotyczących szczególnej sytuacji uczestników konkursu, ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.
8. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej uczestnik konkursu powinien zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na wskazane powyżej adresy: korespondencyjny lub e-mail: dop@foreo.com
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie oraz w celu otrzymania nagrody. Niepodanie danych, podanie niepełnych danych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.


VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organizator nie ma obowiązku informować Laureatów o brakach, innych uchybieniach przesłanych przez nich Zgłoszeń oraz dokumentów związanych z wydaniem nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) ewentualne problemy w połączeniu Uczestnika z siecią internet i nieprawidłowości w funkcjonowaniu portalu Instagram, b) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, c) opóźnienie lub niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzesłaniem, bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
7. Wszystkie koszty związane ze Zgłoszeniem udziału w Konkursie i dalszym udziałem w Konkursie są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
8. Zgłoszenia Konkursowe nadesłane przez Uczestników wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia Laureatów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, do których Uczestnicy nie posiadają praw autorskich ani za treść materiałów publikowanych przez Uczestników. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Zgłoszenia naruszające prawa autorskie podmiotów trzecich nie były brane pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.
10. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma Kodeks Cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
12. Sądem właściwym w przypadku sporów wynikłych w związku z przedmiotowym konkursem będzie Sąd Powszechny dla Warszawy- Śródmieście.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie

Zezwolenie nr FA.KR.8240-Z-361-153/2004, wydane w dniu 08.03.2005r., przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie.