REGULAMIN AKCJI

„Odkryj radość wygrywania z Lactacyd”

 

 1. Regulamin określa zasady akcji „Odkryj radość wygrywania z Lactacyd”, zwanej dalej „Akcją”. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2019 r. . Tekst Regulaminu dostępny będzie przez cały czas trwania Akcji, do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: omega-pharma.pl. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i zapisami jakichkolwiek innych materiałów związanych z Akcją, wiążące pozostaną postanowienia Regulaminu.
 2. Organizatorem Akcji jest Omega Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-653 Warszawa,
  al. Niepodległości 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 85425, kapitał zakładowy 38 856 500,00 zł, NIP 7270126683, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego  (dalej: „kc”).
 4. Akcja jest dobrowolna i nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Organizator powierza obsługę Akcji agencji marketingowej Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w 02-928 Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 43544, kapitał zakładowy w wysokości 300 000,00 zł  NIP 9511934659, zwaną dalej „Agencją”.
 6. Partnerem Akcji jest:
 7. Super-Pharm Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 753181, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, NIP 5213842837 zwana dalej „Super- Pharm”.

Zwanych także łącznie „Partnerem” lub „Siecią Handlową”

 1. Akcja „Odkryj radość wygrywania z Lactacyd” dotyczy sklepów stacjonarnych sieci znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Superpharm oraz sklepów internetowych tejże sieci w terminie podanym poniżej:
  1. Super- Pharm – Akcja prowadzona będzie w terminie od 20 czerwca do 3 lipca 2019 r.
 2. Akcja prowadzona będzie w terminie od dnia 20 czerwca 2019 r. do dnia 3 lipca r. w godzinach i dniach pracy danej Sieci Handlowej. Aktualne godziny i dni otwarcia poszczególnych sklepów widoczne są na stronie Internetowej Sieci Handlowej.
 3. Akcja „Odkryj radość wygrywania z Lactacyd” jest skierowana do pełnoletnich Klientów Sieci Handlowej („Klient”) wskazanych w niniejszym Regulaminie, którzy spełnili wymagania opisane poniżej. Klienci  Sieci Handlowej zwani są dalej zamiennie „Uczestnikami” lub „Klientami”.
 4. Akcją „Odkryj radość wygrywania z Lactacyd” objęte są wyłącznie artykuły marki Lactacyd wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Z zastrzeżeniem treści kolejnych postanowień Regulaminu, Uczestnik, który dokona
  w ramach Akcji zakupu wybranego artykułu marki Lactacyd, wskazanego w Załączniku nr 1 do Regulaminu, ma możliwość wzięcia udziału w Akcji i otrzymania bezpłatnie kosmetyczki (jedna sztuka) wraz z artykułami marki Lactacyd tj. Lactacyd Femina - płyn do higieny intymnej 200 ml (jedna sztuka) i Lactacyd Femina chusteczki do higieny intymnej 15 szt. (jedna sztuka), zwanymi łącznie Nagrodą („Nagroda”).
 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego
  w zamian za Nagrodę.
 7. Warunkiem skorzystania z niniejszej Akcji jest dokonanie zakupu minimum jednego artykułu marki Lactacyd, wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, wykonania zdjęcia paragonu, potwierdzającego zakup tego artykułu oraz podaniem odpowiedzi na pytanie  „Który artykuł marki Lactacyd lubisz i dlaczego?” oraz akceptacja Regulaminu.  Dodatkowo Uczestnik zobowiazuje się podpisać, klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika tj. imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu w celu wzięcia udziału w Akcji i otrzymania Nagrody zgodnie z Regulaminem Akcji, zwanej dalej „Klauzulą”. Niepodpisanie Klauzuli uniemożliwia udział w Akcji. Uczestnik wysyła zdjęcie paragonu, odpowiedź na pytanie oraz podpisaną Klauzulę z wyrażeniem TAK w przypadku jej akceptacji, bądź NIE w przypadku braku akceptacji  w formie MMS/SMS pod numer telefonu: 503 351 352. Koszt połączenia jest zgodny z aktualnym cennikiem operatora, z którego usług korzysta dany Uczestnik. W przypadku braku akceptacji Klauzuli, Uczestnik nie może brać dalej udziału w Akcji.
  1. Organizator dokona wyboru odpowiedzi na ww. pytanie Akcji, wybierając codziennie, w trakcie trwania Akcji 50 (słownie: pięćdziesiąt) najciekawszych odpowiedzi. Wybór dokonany zostanie przez powołaną przez Organizatora Komisję (3 osobową) – („Komisja”), która kierować się będzie przy wyborze nastęującymi kryteriami: 
   1. przydatność odpowiedzi dla Organizatora przy analizie oceny cech produktów – waga 60%
   2. kreatywność – waga 40%
 8. Uczestnik musi spełnić łącznie poniższe warunki, by móc wziąć udział w Akcji:
  1. Dokonać zakupu wybranego artykułu marki Lactacyd  z listy wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  2. Wykonać zdjęcie paragonu potwierdzającego zakup wybranego artykułu marki Lactacyd z listy wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, a także
   z widoczną nazwą Sieci Handlowej, w której zakup ten został dokonany, przy czym zakup musi być dokonany w terminie, w którym prowadzona jest Akcja w danej Sieci Handlowej,
  3. Wysłać w formie MMS/SMS zdjęcie wraz z odpowiedzią na pytanie „Który artykuł marki Lactacyd lubisz i dlaczego?” oraz podpisaną Klauzulę pod numer telefonu: 503 351 352 w dniu dokonania zakupu.
 9. Łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków, wymienionych w punkcie 13 niniejszego Regulaminu, daje szansę Uczestnikowi na otrzymanie Nagrody, przy czym o wyborze Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę, decyduje Komisja powołana przez Organizatora.
 10. Organizator codziennie dokonuje wyboru 50 (słownie: pięćdziesiąt) Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę, przy czym wybrany przez Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie następnego dnia (maksymalnie w ciągu 24 h) od wysłania MMS/SMS do Organizatora, także
  w formie SMS pod numer, z którego zgłoszenie do Akcji zostało wysłane. Organizator nie będzie publikował list wybranych i nagrodzonych Uczestników. Listy takie dostępne są do wglądu
  w siedzibie Organizatora.
 11. Nagrody będą wysyłane do Uczestników Akcji w przeciągu 7 dni od dnia wyłonienia zwycięskich Uczestników, firmą kurierską DPD. Koszty wysłania Nagrody do Uczestnika ponosi Organizator.
 12. Uczestnik, który otrzyma SMS od Organizatora z potwierdzeniem otrzymania Nagrody, zobowiązany jest podać Organizatorowi za pośrednictwem sms poprawne dane do wysyłki tj.: Imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny (ulica, nr ulicy, nr domu, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych jest dobrowolne, i warunkuje wysłanie Nagrody do Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Akcji i ma prawo do wstrzymania się z wydaniem Nagrody do czasu spełnienia przez Uczestnika zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim. W razie braku możliwości  wysłania Uczestnikowi Nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym w przypadku gdy nie dopełni on obowiązków, o których mowa w Regulaminie lub gdy nie spełnią się warunki otrzymania Nagrody albo Uczestnik odmówi przyjęcia Nagrody, traci on prawo do Nagrody, a Nagrody pozostają własnością Organizatora.
 13. Uczestnik może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności Organizator podkreśla, że Uczestnik może wykonywać swoje uprawnienia
  z tytułu rękojmi za wady w zakresie i terminach, które są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 14. W ramach Akcji Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Akcji.
 15. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Akcji należy rozumieć w szczególności takie usługi jak:

a) udostępnienie Regulaminu na Stronie internetowej Organizatora;

b) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem za pośrednictwem telefonu - umożliwienie rejestracji Uczestników.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia Strony Organizatora lub wysłania sms na numer wskazany w Regulaminie.
 2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w ramach Akcji jest:

a) posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np.: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome;

b) dostęp do Internetu;

c) posiadanie standardowego systemu operacyjnego;

d) posiadanie urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających przesłanie wiadomości sms/mms.

 1. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Strony i telefonu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych osób,  Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
 2. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Akcji może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu czy telefonii komórkowej. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika, oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 3. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 4. Organizator informuje, że system informatyczny wykorzystywany do realizacji założeń Akcji może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych Uczestnika. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Akcji. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach polityki cookies zawartych na Stronie Organizatora.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie strony internetowej Organizatora lub przez zakładkę kontakt na stronie internetowej Organizatora.
 7. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez Agencję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym także „RODO” jako Administratora Danych Osobowych i na mocy Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Organizatorem a Agencją będą powierzane Organizatorowi w zakresie pełnienia przez niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnik przystępując do Akcji, poprzez wysłanie MMS/SMS do Organizatora akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z RODO oraz Klauzulą Informacyjną stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Akcji „Odkryj radość wygrywania z Lactacyd” w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia niejasności, uproszczenia, wprowadzenia dodatkowych opcji, istotnych potrzeb dotyczących Organizatora, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania na stronie www.omega-pharma.pl
  2. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest Regulamin dostępny na stronie internetowej Partnera Akcji oraz na stronie internetowej Organizatora:
   1. Super-Pharm: www.superpharm.pl
   2. Organizatora: omega-pharma.pl

 

 1. Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załącznik nr 1

[do Regulaminu Akcji „Odkryj radość wygrywania z Lactacyd”]

Lista artykułów marki Lactacyd biorących udział w Akcji:

 

 1. Lactacyd Płyn ginekologiczny do higieny intymnej przeciwgrzybiczy 200 ml
 2. Lactacyd Hydro-Balance Emulsja do higieny intymnej nawilżająca z pompką 200 ml
 3. Lactacyd Precious Oil delikatny olejek do higieny intymnej 200 ml
 4. Lactacyd Sensitive emulsja do higieny intymnej z pompką 200 ml
 5. Lactacyd Plus płyn ginekologiczny do higieny intymnej 200 ml
 6. Lactacyd Hydro-Balance Emulsja do higieny intymnej nawilżająca z pompką 200 ml
 7. Lactacyd Femina Emulsja do higieny intymnej - pompka 200 ml
 8. Lactacyd Fresh Żel do higieny intymnej odświeżający z pompką 200 ml
 9. Lactacyd Femina Emulsja do higieny intymnej - nakrętka 200 ml
 10. Lactacyd Comfort emulsja do higieny intymnej 200 ml
 11. Lactacyd Girl Żel do higieny intymnej dla dziewczynek 200 ml
 12. Lactacyd Oxygen Fresh odświeżający żel do higieny intymnej 200 ml
 13. Lactacyd Femina chusteczki do higieny intymnej 15 szt.
 14. Lactacyd Femina chusteczki do higieny intymnej 10 szt.
 15. Lactacyd Sensitive chusteczki do higieny intymnej 15 szt.
 16. Lactacyd Fresh chusteczki do higieny intymnej 15 szt.
 17. Lactacyd Antibacterial chusteczki do higieny intymnej 15 szt.

 

Załącznik nr 2

 [do Regulaminu Akcji „Odkryj radość wygrywania z Lactacyd”]

Klauzula Informacyjny dotycząca ochrony danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w Akcji „Odkryj radość wygrywania z Lactacyd” jest Adliner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-928 Warszawa, ul. Locci 18, zwana dalej „Agencją” lub „Administratorem” wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 43544, posługująca się numerem NIP: 9511934659.
 2. Agencja jako „Administrator” prowadzi operacje przetwarzania danych Uczestników Akcji  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym także „RODO”
 3. Inspektorem danych osobowych w Agencji jest Mateusz Pietruliński – e-mail: dane.osobowe@adliner.pl
 4. Administrator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników, w zakresie wskazanym w Regulaminie, w tym w celu realizacji Akcji i w celu realizacji procesu reklamacji. Dane powierzone do przetwarzania tj. dane Uczestników Akcji wymienione w pkt. 19 niniejszego Regulaminu, może przetwarzać poprzez takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Powierzenie nastąpiło na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.
 5. Uczestnik może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora także dla innych celów niż udział w Akcji, przy czym niewyrażenie zgody dla innych celów niż udział w Akcji nie warunkuje udziału w Akcji i otrzymania Nagrody.
 6. Każda zgoda może być przez Uczestnika w dowolnym czasie odwołana poprzez zgłoszenie dokonane na adres/adres e-mail Administratora, przy czym odwołanie zgody na udział w Akcji przed przesłaniem Nagrody będzie powodowało utratę prawa do jej otrzymania.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyraźne wyrażenie zgody zawarte w SMS/MMS wysłanym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji Akcji a w szczególności wysyłki Nagrody.
 9. Każdy Uczestnik posiada prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  3. przenoszenia danych;
  4. wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych;

 

 1. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, Uczestnik  może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: dane.osobowe@adliner.pl
 2. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez Agencję jako Administratora Danych Osobowych przez okres trwania Akcji oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z reklamacji.

 

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Zezwolenie nr FŁ-VII-4010-779/A/10, wydane w dniu 20 października 2010r., przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi.