Regulamin Klubu LifeStyle

1. Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Klubu LifeStyle (dalej jako „Klub” lub „Program”) tj. programu lojalnościowego skierowanego do klientów indywidualnych, opierającego się na sprzedaży premiowej, w ramach którego, klientom za zakupione towary przyznawane są punkty. Regulamin określa także warunki Państwa uczestnictwa w Klubie oraz zasady przyznawania uczestnikom Klubu Punktów.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 19 września 2019 r. do odwołania.

2. Klub LifeStyle

 1. Organizatorem Programu lojalnościowego i jednocześnie administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach tego programu jest: Super-Pharm Poland sp. z o.o.- ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
 2. W programie biorą także udział drogerie partnerskie, działające pod marką Super-Pharm, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań na rzecz Uczestników Klubu LifeStyle
 3. Podmioty wskazane w pkt. 2.1 oraz 2.2, które biorą udział w programie lojalnościowym są w niniejszym regulaminie zwane dalej Drogeriami objętymi programem.
 4. Klub jest prowadzony wyłącznie na terenie Polski. Informacje o Drogeriach objętych programem, aktualnie uczestniczących w Programie są dostępne na stronie internetowej Klubu (www.klublifestyle.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).
 5. Organizator zastrzega, iż w związku z obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego Program obowiązuje jedynie w Drogeriach objętych programem i nie jest realizowany w aptekach lub punktach aptecznych.
 6. Funkcjonowanie Klubu opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której, w związku z nabyciem określonych produktów w Drogeriach objętych programem zostają przyznane punkty (dalej jako „Punkty”). Przy czym Punkty będą przyznawane jedynie za zakup towarów w Drogeriach objętych programem i nie będą naliczane za zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych i jakichkolwiek innych produktów w aptekach lub punktach aptecznych. Szczegóły przyznawania punktów i uzyskiwania za nie korzyści zostały określone w punkcie 5 Regulaminu.

3. Uczestnictwo w Klubie

 1. Uczestnikiem Klubu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski.
 2. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest wypełnienie w sposób poprawny, czytelny i kompletny oraz zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego (dalej jako „Formularz") oraz jego podpisanie i złożenie w oznaczonych punktach Drogerii objętych programem. Uczestnik może również dokonać zgłoszenia przez wypełnienie i wysłanie formularza ze strony internetowej www.klublifestyle.pl,. Formularz Zgłoszeniowy do Klubu może zostać przedłożony również w inny sposób, w szczególności za pomocą tzw. kiosków znajdujących się na terenie Drogerii objętych programem, o ile Organizator Programu dopuszczą taką możliwość. Dodatkowo, koniecznym elementem przystąpienia do Programu jest podpisanie Karty przed jej aktywowaniem.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. W przypadku błędnie lub nieczytelnie wypełnionego Formularza Organizator spróbuje się z Państwem skontaktować celem uzupełnienia lub korekty danych. Organizator zastrzega, iż nie ma obowiązku informowania osoby, która taki formularz złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia. W takim wypadku Państwa dane są trwale usunięte.
 5. Jednokrotne zgłoszenie do Klubu jest wystarczające. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kolejnego zgłoszenia od tej samej osoby.
 6. Informacje dotyczące Klubu będą Państwu przekazywane na adres korespondencyjny, pocztę e-mail lub na numer telefonu, który wskazali Państwo w Formularzu.
 7. Organizator umożliwia tzw. „szybką rejestrację” przy użyciu terminali znajdujących się przy stanowiskach kasowych w Drogeriach. W momencie szybkiej rejestracji wymagane jest podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłana wiadomość SMS z loginem i hasłem do indywidualnego konta Life Style. Wiadomość SMS zostanie wysłana najpóźniej następnego dnia. Po szybkiej rejestracji uczestnik klubu otrzymuje od kasjera plastikową kartę Life Style. W momencie otrzymania karty Life Style, Uczestnik klubu może korzystać ze wszystkich promocji i ofert specjalnych dedykowanych dla klubu Life Style. Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości SMS jest wymagane do szybkiej rejestracji i oznacza, że uczestnik klubu Life Style wyraża zgodę na otrzymywanie tylko wiadomość SMS zawierającej login i hasło do konta Life Style oraz wiadomości SMS przypominających o konieczności uzupełnienia danych na koncie w ciągu 30 dni. W ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości SMS z loginem i hasłem uczestnik klubu powinien dokonać pełnej rejestracji, to jest uzupełnić dane na indywidualnym koncie Life Style co najmniej poprzez podanie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. W przeciwnym razie, po tym terminie konto zostanie usunięte, karta Life Style deaktywowana i wygasną zgromadzone na niej punkty.

4. Karta Uczestnika Klubu

 1. Uczestnik przystępując do Klubu otrzymuje do korzystania kartę uczestnika Klubu (dalej jako „Karta”). Podpisanie karty jest obowiązkowe. Karta jest aktywna po ok. 30 minutach od momentu jej wydania.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej karty. Karta Klubu pozostaje własnością Organizatora. Karty Klubu nie można zbywać ani przekazywać w inny sposób osobom trzecim.
 3. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. Karta uczestnika może być wykorzystywana do uzyskiwania korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o zgubieniu lub innej utracie Karty. Obowiązek informacji może zostać dopełniony poprzez: zgłoszenie tego faktu na Infolinii lub w najbliższej placówce Drogerii objętych programem oraz poprzez wysłanie e-maila na adres dostępny na stronie www.klublifestyle.pl.
 5. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku zgubienia lub utraty karty przez Uczestnika.
 6. W przypadku zgłoszenia utraty Karty zostanie Państwu wydana nowa Karta.
 7. W przypadku, kiedy na podstawie podanych danych, nie jest możliwe odnalezienie klienta w bazie danych, a zgubił on kartę, zgromadzone punkty przepadają i nie ma możliwości ich odzyskania.

5. Przyznawanie Punktów

 1. Uczestnik Klubu gromadzi Punkty na koncie poprzez zakup towarów w Drogeriach objętych programem. Punkty naliczane są automatycznie pod warunkiem okazania karty przez Uczestnika przed zeskanowaniem pierwszego produktu. Okazanie Karty po rozpoczęciu transakcji może być równoznaczne z odmową naliczenia punktów. W przypadku braku Karty w danym momencie Uczestnikowi mogą zostać naliczone punkty, gdy poda swoje dane umożliwiające identyfikację.
 2. W przypadku braku okazania Karty lub podania numeru telefonu Uczestnik nie będzie miał możliwości późniejszego doliczenia punktów z transakcji, a Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 3. Punkty naliczane są według następujących reguł: za każde wydane 5 złotych naliczany jest 1 punkt. Punkty są naliczane za zakup artykułów w Drogeriach objętych programem bez względu na rodzaj środka płatności. W przypadku zakupu kart podarunkowych punkty LifeStyle naliczane są podczas zakupów z wykorzystaniem karty podarunkowej, a nie w trakcie jej zakupu lub doładowania.
 4. Organizator zastrzega, iż w zależności od konkretnych akcji promocyjnych wartość punktów przyznawanych może się zmieniać. Podczas specjalnych promocji Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe punkty.
 5. Ilość Punktów przyznawanych w ramach Klubu za nabycie towarów lub usług może być zmienna. Dotyczy to w szczególności akcji promocyjnych.
 6. Punkty przyznawane z różnych akcji promocyjnych nie łączą się.
 7. Punkty za jeden zakup (jeden paragon fiskalny) mogą być przyznane tylko jeden raz, bez względu na ilość okazanych kart. Przyznane Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika po zakończeniu transakcji. Uczestnik ma prawo do Punktów jedynie za towary nabyte przez niego osobiście. Próby wykorzystania Karty celem uzyskania Punktów za zakupy zrealizowane przez innych klientów Organizatora będą traktowane jako nadużycie i mogą zakończyć się cofnięciem Punktów oraz wypowiedzeniem warunków Uczestnictwa w Klubie.
 8. Jeżeli zrezygnują Państwo z nabycia towarów lub usług, za które zostały Państwu naliczone Punkty, np., gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli Organizator ma prawo do cofnięcia przyznanych Państwu Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. W takiej sytuacji punkty są automatycznie odejmowane z karty klienta i jednocześnie, w sytuacji zwrotu towaru, jest zwracana kwota, jaką klient faktycznie zapłacił. Warunkiem zwrotu towaru przez klienta jest posiadanie oryginału paragonu zakupu z kasy fiskalnej zgodnie z obowiązującymi procedurami Organizatora.

6. Nabycie towarów za Punkty

 1. Uczestnik Klubu ma możliwość nabycia artykułów będących w ofercie Organizatora w okresie jej obowiązywania, uiszczając cenę za pomocą zgromadzonych Punktów, zgodnie z wartością punktów przedstawioną w ofercie, oraz kwoty przedstawionej w ofercie - minimalnie 0,01 zł - w przypadku każdego artykułu z oferty.
 2. W celu nabycia towarów za Punkty, Uczestnik powinien zgłosić się do kasy z wybranym produktem, okazać Kartę oraz okazać ważny dokument tożsamości.
 3. Nabycie towaru za Punkty może zostać dokonane pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości Punktów na koncie oraz uiszczenia przez Uczestnika Klubu opłaty przedstawionej w ofercie - minimalnie 0,01 zł - niezależnie od wartości punktów odpowiadającej cenie towaru. Punkty zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika, natomiast zapłata kwoty przedstawionej w ofercie - minimalnie 0,01 zł - następuje w jednej z akceptowanych przez Organizatora form płatności (np. gotówka, karta płatnicza).
 4. Nabycie towaru za Punkty może się odbyć również poprzez wydruk odpowiedniego kuponu w kiosku LifeStyle, pod warunkiem, że organizator dopuści taką możliwość, oraz uiszczenie przez Uczestnika Klubu dopłaty przedstawionej w ofercie - minimalnie 0,01 zł - niezależnie od wartości punktów odpowiadającej cenie towaru. W chwili wydruku kuponu, wymagana ilość Punktów zostaje odjęta z konta Uczestnika, natomiast zapłata kwoty przedstawionej w ofercie - minimalnie 0,01 zł -następuje w jednej z akceptowanych przez Organizatora form płatności (np. gotówka, karta płatnicza), przy kasie.
 5. Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika Programu nie jest możliwe, chyba że Organizator dopuści taką możliwość w trakcie funkcjonowania Klubu.
 6. Punkty wymieniane są zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Klubie, tzn. Punkty uzyskane przez Państwa wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności.
 7. Uczestnik może otrzymać Informację o zgromadzonych punktach:
  • za pośrednictwem strony internetowej www.klublifestyle.pl logując się na swoje konto,
  • w kiosku LifeStyle po zeskanowaniu karty,
  • na infolinii po pomyślnej identyfikacji przeprowadzonej przez osobę obsługującą. Informacje o zgromadzonych punktach będą również dostępne na paragonach fiskalnych i za pośrednictwem czytników cen w drogeriach.
 8. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

7. Wygaśnięcie Punktów

 1. Punkty zdobyte do dnia 16 października 2019 r. i niewykorzystane do tego dnia na zakup produktów zgodnie z zasadami Klubu, wygasają o godzinie 23:59 w dniu 16 października 2019 r. i nie będzie możliwe wykorzystanie ich w przyszłości.
 2. Punkty zdobyte od dnia 17 października 2019 r. wygasają po upływie 1 roku od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na zakup produktów zgodnie z zasadami Klubu. Punkty będą odliczane automatycznie z konta Uczestnika.
 3. Nieużywanie Karty przez okres 24 następujących po sobie miesięcy prowadzi do wygaśnięcia jej ważności, a Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika zostają automatycznie skasowane i nie jest możliwe nabycie za nie nagród.

8. Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Z uczestnictwa w Programie mogą Państwo zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie, po uprzednim zalogowaniu się do serwisu. Oświadczenie woli o rezygnacji z uczestnictwa w Klubie w formie papierowe dostępne jest w Drogeriach objętych programem.
 2. Organizator może wypowiedzieć Państwu uczestnictwo w Klubie w każdym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy udostępnił Kartę osobie nieupoważnionej lub realizuje Punkty za zakupy dokonane przez innych klientów Drogerii objętych programem. Wypowiedzenie takie nastąpi w formie pisemnej. Przysługuje Państwo prawo odwołania się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne odwołanie zawierające uzasadnienie na adres wskazany w pkt 2.1 Regulaminu.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów.
 4. Po odstąpieniu, rezygnacji lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia są Państwo zobowiązani do zwrócenia Karty na adres korespondencyjny Biura Obsługi Klienta wskazany w pkt 2.1. lub jej niezwłocznego zniszczenia.
 5. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Klubie, zaprzestają oni przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji celów Klubu. Organizator zastrzega jednak prawo przechowywania danych dla celów dowodowych, na ewentualność dochodzenia roszczeń przez Uczestnika lub z innych uzasadnionych przyczyn.

9. Zmiana Warunków uczestnictwa w Klubie

 1. Niniejsze warunki Klubu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Klubu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Klubu np. zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Klubu przez Uczestników.
 2. O zmianach mogą być Państwo powiadomieni albo przez publiczne ogłoszenie w Drogeriach objętych programem, albo w liście wysłanym na ostatnio podany przez Państwa adres, lub stosowny komunikat pojawi się na stronie internetowej Klubu. W takiej sytuacji możecie Państwo w terminie jednego miesiąca wypowiedzieć uczestnictwo w Klubie. Brak takiego wypowiedzenia lub użycie Karty przed upływem wspomnianego terminu potraktujemy jako zgodę na zmianę warunków Klubu.

10. Zakończenie funkcjonowania Klubu

 1. Organizator zastrzega, iż ma prawo zawiesić lub zakończyć funkcjonowanie Klubu. Informacja o takiej decyzji zostanie Państwu przekazana co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez publiczne ogłoszenie w Drogeriach objętych programem albo w liście wysłanym na ostatnio podany przez Państwa adres, lub stosowny komunikat pojawi się na stronie internetowej Klubu.
 2. Organizator zastrzega, iż realizacja Punktów będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie nabycie nagród za Punkty nie będzie możliwe.

11. Reklamacje

 1. Korzystanie z Karty Lojalnościowej w żadnym wypadku nie wpływa na uprawnienia Korzystającego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie narusza ani nie ogranicza tych uprawnień.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Lojalnościową należy zgłaszać telefonicznie na numer 801-543-300 lub elektronicznie na adres bok@superpharm.pl
 3. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
 4. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji Organizator niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej złożenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 11.3 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

12. Postanowienia końcowe

 1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.
 2. Informacje o innych Partnerach Klubu, oraz inne informacje dotyczące Klubu mogą Państwo uzyskać za pośrednictwem biura obsługi klienta pisząc na adres wskazany w punkcie 2.1 Regulaminu, dzwoniąc na infolinię lub wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej www.klublifestyle.pl.

Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Klubu

 1. Warunki ogólne

  Organizatorzy Klubu dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwzięli niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Super-Pharm Poland Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa („Super-Pharm”).
 3. Administrator danych osobowych, przetwarza dane w celu niezbędnym do realizacji programu lojalnościowego, tj. wykonania umowy zawartej z Państwem, tj. do: programu lojalnościowego Klub LifeStyle, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO.

  Państwa dane będziemy przetwarzać także:
  1. w przypadku złożenia reklamacji z tytułu rękojmi – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
  2. w przypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm na podstawie - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Super-Pharm, którym jest:
  1. marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
  2. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO;
  3. prowadzenia procesów reklamacyjnych , zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 4. Wymagamy podania przez Państwo następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć Państwu usługę: imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer telefonu. Jeśli nie przekażą Państwo tych danych osobowych, dołączenie do programu lojalnościowego nie będzie możliwe. Podanie dodatkowych danych w postaci: płci, adresu e-mail i adresu korespondencyjnego jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie dodatkowych danych nie ma wpływu na przystąpienie do programu.
 5. Organizator przetwarza Państwa dane samodzielnie. Niemniej w celu realizacji programu lojalnościowego powierzamy Państwa dane Drogeriom partnerskim oraz dodatkowo korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług Serwisu klublifestyle.pl, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę sklepu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy także z pomocy partnerów, którzy wspierają Super-Pharm Poland Sp. z o. o. przy świadczeniu usług marketingowych. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Państwu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Super-Pharm.
 6. Zobowiązani jesteśmy zrealizować następujące Państwa prawa:
  • prawo dostępu — prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.
  • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;
  • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody - prawo do wycofania oświadczenia woli, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody;
  • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji niosących skutki prawne — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).
  z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące regulacje prawne.
 7. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Państwem umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy. Okres ten może zostać wydłużony, w innych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa.

  Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Super-Pharm będzie przechowywać Państwa dane przez okres, w którym Super-Pharm zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Niemniej takie działanie nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany wykorzystujemy do oceny niektórych informacji, w szczególności do prognozy Państwa osobistych preferencji zakupowych.
Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, plac Szczepański 5, 31-011 Kraków.

Zezwolenie nr FA.KR.8240-Z-361-153/2004, wydane w dniu 8 marca 2005 r., przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie.