REGULAMIN KONKURSU „DNI Z MARKĄ EAU THERMALE AVÈNE” 3-12.12.2018

§ 1. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-762), przy ulicy Belwederskiej 20/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021960, NIP 526-24-09-388, REGON 016262609, zwana dalej: „Organizatorem".
2. Organizator przeprowadza konkurs za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram (dalej: „Serwis Instagram”) na profilu marki Super-Pharm Poland www.instagram.com/superpharmpoland/.
3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścic ielami serwisu społecznościowego Instagram.
4. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165, z późn. zm.).
5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”), tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po jego rozstrzygnięciu, odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez laureata nagrody. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

§2 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Pierre Fabre Dermo- Cosmetique Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 00-762), przy ulicy Belwederskiej 20/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000021960, NIP 526-24- 09-388, REGON 016262609. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować mailowo za pomocą adresu: odo.pfdc@pierre-fabre.com, lub listownie na adres: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa.
2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są w celu organizacji konkursu „Dni z marką Eau Thermale Avène”, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania laureatów konkursu oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Podczas przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu przekazanych administratorowi danych nie będą one podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania nagród konkursowych oraz ogłoszenia informacji o laureatach konkursu, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
4. Dane osobowe uczestników konkursu są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora danych osobowych, w szczególności agencjom marketingowym oraz podmiotom świadczącym usługi IT, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, dotyczących szczególnej sytuacji uczestników konkursu, ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.
7. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej uczestnik konkursu powinien zgłosić swoje żądanie drogą pisemną na wskazane powyżej adresy: korespondencyjny lub e-mail administratora danych.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. W konkursie mogą brać udział osoby będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (zwanym dalej „Profil”). Dane zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Osoby niepełnoletnie, aby móc uczestniczyć w konkursie muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, którą to zgodę przedstawią na każde żądanie Organizatora.
4. Każda osoba może brać udział w konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w serwisie Instagram.
5. Udział w konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne oraz darmowe.
6. Nadesłanie odpowiedzi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez uczestnika.
7. Osoba dodająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada pełnię praw autorskich do odpowiedzi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez uczestnika w czasie trwania konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do uczestnika konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego. Osoba, która przystąpiła do konkursu jest związana niniejszym regulaminem.
8. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających godność osób trzecich – takie odpowiedzi nie będą brały udziału w konkursie na podstawie decyzji Organizatora.
9. Odpowiedź nadesłana w komentarzu przez uczestnika nie może być wcześniej nigdzie opublikowana, ani nagrodzona.
10. Organizator jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia Odpowiedzi, które są niezwiązane z tematem konkursu, a tym samym nie spełniają jego warunków.

§ 4. Cel, zasady i przebieg konkursu
1. Celem konkursu jest promocja marki Eau Thermale Avène na stronie www.instagram.com/superpharmpoland
2. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na umieszczone na stronie www.instagram.com/superpharmpoland/ posty konkursowe dotyczące marki Eau Thermale Avène. Na stronie www.instagram.com/superpharmpoland/ zostaną opublikowane 4 posty konkursowe.
3. Posty będą umieszczane w okresie trwania konkursu, tj. od dnia 3 grudnia 2018 r. do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 23:59.
4. Osoba spełniająca opisane w niniejszym regulaminie wymagania uczestnictwa w konkursie, może przystąpić do konkursu wykonując zadanie konkursowe, tj.: udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe, poprzez dodanie komentarza pod postem konkursowym oraz oznaczenie odpowiedzi wybranymi przez Organizatora
5. Organizator spośród wszystkich komentarzy pod postem konkursowym wybiera te, które jego zdaniem są najciekawsze i ich autorów ogłasza zwycięzcami.
6. Komentarze można dodawać pod postem konkursowym od momentu jego opublikowania do godziny 23.59 tego samego dnia.
7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję konkursową, przy wyborze uwzględniana będzie wartość merytoryczna oraz kreatywność udzielonych odpowiedzi.
8. Każdy uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
9. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa.
10. W skład komisji konkursowej wchodzą 3 osoby:
a) Marta Maske,
b) Inez Gołda,
c) Iwona Orlińska.
11. Członkowie komisji konkursowej wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia laureata konkursu przez cały skład komisji konkursowej, o uznaniu danego uczestnika za zwycięzcę decyduje głos przewodniczącego. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich do Organizatora, uczestnik naruszający te prawa zwolni Organizatora z całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie.
12. Osoby, które wygrają konkurs są laureatami konkursu.

§ 5. Nagrody
1. Nagrody w konkursie:
a) Post 1 – autorzy 2 najciekawszych odpowiedzi otrzymają: Zestaw świąteczny marki Eau Thermale Avène "ODŻYWIENIE I NAWILŻENIE" (skład zestawu: Krem odżywczy 50 ml i Krem odświeżający wokół oczu 15 ml), wartość zestawu 105,99 zł brutto;
b) Post 2– autorzy 2 najciekawszych odpowiedzi otrzymają: Zestaw świąteczny marki Eau Thermale Avène "NAWILŻENIE I UKOJENIE" (skład zestawu: Hydrance Krem 40 ml i Delikatny tonik 200 ml), wartość zestawu 81,99 zł brutto;
c) Post 3 - autorzy 2 najciekawszych odpowiedzi otrzymają: Zestaw świąteczny marki Eau Thermale Avène "WYGŁADZENIE I UJĘDRNIENIE" (skład zestawu: PhysioLift Krem na noc 30 ml i PhysioLift Krem wokół oczu i ust 15 ml), wartość zestawu: 105,99 zł brutto; d) Post 4 – autorzy 2 najciekawszych odpowiedzi otrzymają: Zestaw świąteczny marki Eau Thermale Avène "IDEALNY MAKIJAŻ" (skład zestawu: Couvranc e Puder mozaikowy 10 g i Płyn micelarny 100 ml oraz Couvrance Tusz do rzęs 3 ml), wartość zestawu: 98,99 zł.
2. Nagrodą jest również kwota pieniężna stanowiąca 11,11% wartości produktów przewidzianych jako nagroda/ -y w danym poście konkursowym , o których mowa w ust. 1 lit a)-d), która zostanie w całości przeznaczona na zapłatę podatku, o którym mowa w ust. 12 poniżej, przy czym nie zostanie ona wypłacona laureatowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), na co laureat poprzez wzięcie udziału w konkursie wyraża zgodę. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Laureat nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.
Tym samym całkowita wartość nagrody za poszczególne posty wynosi:
a) Post 1 - 117,77 zł,
b) Post 2 - 91,10 zł,
c) Post 3 – 117,77 zł,
d) Post 4 – 109,99 zł.
3. Lista laureatów zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym na stronie firmowej Super-Pharm na Instagram w ciągu 7 dni od pojawienia się ostatniego zadania konkursowego.
4. Laureaci po zapoznaniu się z wynikami konkursu, powinni wysłać swoje dane: imię, nazwisko, nick, adres, nr telefonu, adres do doręczeń do Organizatora na adres e-mail: iwona.orlinska@pierre-fabre.com, w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników. Po upływie opisanego wyżej terminu laureat konkursu traci prawo do nagrody.
5. Laureaci tracą prawo do otrzymania nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z niniejszego regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust. 2,3,4,7,8,9 a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień niniejszego regulaminu po doręczeniu nagrody, laureaci są obowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia regulaminu wraz z uzasadnieniem.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) podania błędnych danych na profilu Serwisu Instagram;
b) niepodania danych adresowych;
c) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez uczestnika, o których Organizator nie został poinformowany.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
9. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
10. Każdy z laureatów może zrzec się prawa do nagrody.
11. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z winy Organizatora.
12. Organizator informuje, że nagrody przewidziane w konkursie przekraczają kwotę, od której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego, co nastąpi po stronie Organizatora.
13. Uiszczenie należnych podatków od nagród określonych w § 4 niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

§ 6. Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu konkursu.
2. Naruszenia regulaminu mogą skutkować wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych uczestników konkursu.
4. Adresatem informacji umieszczanych przez uczestników w komentarzach pod postami Organizatora na www.instagram.com/superpharmpoland konkursu, jest wyłącznie Organizator, a nie Serwis Instagram. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

§ 7. Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać uczestników o przebiegu konkursu na profilu drogerii Super-Pharm (www.instagram.com/superpharmpoland) bezpośrednio pod postami konkursowymi.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w konkursie tych uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, a w szczególności:
a) biorą udział w konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Instagram;
b) biorą udział w konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Instagram;
c) w związku z udziałem w konkursie prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa;
d) prowadzą działania mające na celu obejście niniejszego regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania konkursu;
e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego renomę.
3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki uczestnicy korzystają z udostępnionej przez Serwis Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez użytkowników w Serwisie Instagram;
b) naruszenie przez uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;
c) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem postów konkursowych związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera przez uczestnika, w tym braku aktualizacji oprogramowania komputerowego do najnowszych wersji dostępnych w chwili rozpoczęcia konkursu;
d) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem postów konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze uczestnika konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania konkursu (np. zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie);
e) nieumiejętnego posługiwania się przez uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego odpowiedź na post konkursowy została dodana.
4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw uczestników do korzystania z konta w Serwisie Instagram.

§ 8. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na adres siedziby Organizatora: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska sp. z o.o, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa z dopiskiem "Dni z marką Eau Thermale Avène". Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym ustępie.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nick i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany przez uczestnika w reklamacji.
5. W przypadku wady nagrody konkursowej, uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

§ 9. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu
1. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny w przez cały czas trwania konkursu na stronie internetowej www.superpharm.pl i w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w konkursie oraz będą stosowane jedynie do uczestników, którzy przystąpili do konkursu po dniu ogłoszenia zmian.
4. W przypadku zmian w regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie uczestników um ies z c z ając odpowiednie inform ac je na profilu drogerii Super -Pharm (www.instagram.com/superpharmpoland).
5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§ 10. Postanowienia Końcowe
1. Zarówno uczestnicy konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu konkursu w sposób ugodowy, w drodze negocjacji.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2018 roku.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Zezwolenie nr LU-WIF.8520.9.2015, wydane w dniu 25 lutego 2015r., przez Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie