I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj warsztaty z makijażystką gwiazd”.
2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Facebook na profilu drogerii Super-Pharm Poland.
3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
4. Organizatorem Konkursu jest Rets Lech Borek z siedzibą w Warszawie, ul. Kierbedzia 4/112, 00-729 Warszawa, posługującym się numerem NIP: 586- 165-31-89, REGON:015612183 (zwany dalej „Rets”). Organizator działa na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. z o.o. (dalej: „COTY”).
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest COTY Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000584195, (zwana dalej „COTY”). Nagrody wydawane są w imieniu COTY przez Rets.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie firmowej Super-Pharm Poland na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/super.pharm/
7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.08.2018 w momencie publikacji postu konkursowego i kończy w dniu 12.09.2018 o godzinie 23:59.
8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Nadawcą informacji wysyłanych do Uczestników jest wyłącznie Rets, a nie serwis Facebook. Rets zobowiązuje się zwolnić serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu, w szczególności z ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Uczestników Konkursu w stosunku do serwisu Facebook.

II. DEFINICJE

Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:
a) Fan Page – strona firmowa Super-Pharm Poland w serwisie Facebook https://www.facebook.com/super.pharm/
b) Fan – osoba, która jest obserwatorem konta firmowego Super-Pharm Poland w serwisie Facebook.
c) Wall – tablica na Fan Page Super-Pharm Poland.
d) Post – standardowa jednorazowa publikacja na Wallu.
e) Odpowiedź na zadanie konkursowe – opublikowanie przez Uczestnika opisu w komentarzu pod postem konkursowym, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie jest jednym z warunków wzięcia udziału w Konkursie. Ocena opisów stanowić będzie podstawę do wskazania przez Komisję Konkursową Zwycięzców Konkursu.
f) Konkurs – niniejszy konkurs, w którym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie spośród Uczestników zostaną wskazani Zwycięzcy Konkursu.
g) Komisja Konkursowa – komisja składająca się z przedstawicieli COTY, stworzona na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
h) Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca profil na Facebook, zgodne z regulaminem serwisu, która wzięła udział w Konkursie poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
i) Zwycięzca Konkursu – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania nagrody.
j) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
k) Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu.
l) Dowód zakupu – paragon dokumentujący zakup przez Uczestnika w jednym ze sklepów Super-Pharm znajdujących się na terytorium Polski, w okresie trwania Konkursu co najmniej dwóch dowolnych kosmetyków marki Max Factor.
m) Oświadczenie – formularz, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wysyłany do Zwycięzcy zwrotnie na prywatny adres e-mail, który Zwycięzca dobrowolnie wypełnia i podpisuje, a następnie odsyła do Organizatora. Formularz zawiera między innymi:
- imię i nazwisko zwycięzcy, numer telefonu, adres do wysyłki nagrody, nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie w przypadku osoby niepełnoletniej,
- zobowiązanie do przeniesienia na COTY majątkowych praw autorskich do odpowiedzi na zadanie konkursowe, jak i niewykonywania autorskich praw osobistych do odpowiedzi na zadanie konkursowe, na zasadach i w zakresie określonym w oświadczeniu.

Skan Oświadczenia wraz z kopią dowodu zakupu powinno zostać przesłane emailem do Rets przed wydaniem Nagrody. Prawidłowe wypełnienie Oświadczenia i jego doręczenie do Rets warunkuje wydanie Nagrody.
n) COTY – COTY Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34 A, 02-672 Warszawa.
o) Organizator – Rets Lech Borek, ul. Kierbedzia 4/112, 00-729 Warszawa.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30.08.2018 r. w momencie publikacji posta konkursowego.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
3. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, mogą one być uczestnikiem Konkursu, pod warunkiem pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie.
4. Uczestnik Konkursu powinien:
a) posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiadać konto w serwisie społecznościowym Facebook, zgodne z regulaminem serwisu.
c) dokonać zakupu w jednym ze sklepów sieci Super-Pharm znajdującego się na terytorium Polski, w okresie trwania Konkursu dwóch dowolnych kosmetyków marki Max Factor i zachować paragon.
5. Konkurs zostanie ogłoszony w postaci posta na fanpage’u Super Pharm (https://www.facebook.com/super.pharm/).
6. Aby wziąć udział w konkursie „Wygraj warsztaty z makijażystką gwiazd”, należy dokonać zakupu w jednym ze sklepów sieci Super-Pharm znajdującego się na terytorium Polski, w okresie trwania Konkursu dwóch dowolnych kosmetyków marki Max Factor, zachować paragon i odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Jaki jest Twój ulubiony trik makijażowy i dlaczego?” w komentarzu pod postem konkursowym umieszczonym na stronie firmowej Super-Pharm na Facebook www.facebook.com/super.pharm
7. W przypadku, gdy Odpowiedź stanowi fotografię lub nagranie video, wówczas może zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Uczestnik gwarantuje powyższe zgłaszając Odpowiedź do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w przypadku, gdy Odpowiedź zawiera wizerunek także innych osób niż sam Uczestnik, co stanowi naruszenie prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku.
8. Odpowiedź na pytanie konkursowe będzie poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wskazania Zwycięzców.
9. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 i 6 powyżej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy COTY, oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedź na zadanie konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
a) powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących COTY, w tym nie może zawierać adresów stron internetowych,
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).
12. Organizator może wykluczyć oraz usunąć zgłoszenie Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia pkt. III. ust. 11.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Coty Eastern Europe sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Domaniewskiej 34A. Organizator, Rets Lech Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4/112, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
2. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
3. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie COTY, w szczególności, Lechowi Borek prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Rets Lech Borek, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunku, w przypadku gdy odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail z którego laureat przesyła do Organizatora skan Oświadczenia i kopię dowodu zakupu oraz adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
7. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie Danych Osobowych do udziału w konkursie jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą do odmowy wydania Nagrody.

V. NAGRODY

1. Z tytułu udziału w Konkursie i po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę zdobyć Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Do wygrania w konkursie jest łącznie 8 (osiem) Nagród. Każda nagroda to 1 (jeden) voucher na warsztaty makijażowe z Eryką Sokólską o wartości 1000 zł brutto oraz zwrot kosztów dojazdu na warsztaty do maksymalnej kwoty 300 zł w wypadku, gdyby Laureat nie zamieszkiwał w Warszawie, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną do Nagrody nie podlegającą wypłacie w wysokości 11,11% Nagrody, która zostanie potrącona przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku od Nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Warsztaty makijażowe odbędą się w studio Eryki Sokólskiej w Warszawie i będą trwały około 2-2,5h. O dokładnym terminie i miejscu warsztatów makijażowych Laureat zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 4. Zwycięzca stosownie do pkt VIII ust. 6 Regulaminu traci prawo do Nagrody w przypadku nieodebrania jej w terminie.
5. Jeden Uczestnik może otrzymać w Konkursie maksymalnie jedną Nagrodę.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Spośród zamieszczonych odpowiedzi do zadania konkursowego Komisja Konkursowa po zakończeniu konkursu wybierze 8 (osiem) odpowiedzi na zadanie konkursowe, których autorom zostaną przyznane Nagrody. Kryteriami wyboru zwycięskich odpowiedzi konkursowych branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową do wyłonienia Zwycięzców są: kreatywność, oryginalność oraz zgodność z zadaniem konkursowym.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu.

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

1. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w komentarzu pod postem konkursowym w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
Wysokość zwrotu kosztów przejazdu laureata z miejsca jego zamieszkania (wskazanego w Oświadczeniu) do miasta Warszawy celem wzięcia udziału w warsztatach (do maksymalnej wysokości 300 zł) zostanie ustalona na podstawie przesłanych e-mailem do Organizatora skanów dokumentów świadczących o kosztach przejazdu (np. bilety, paragony itp.) i rozliczona przelewem na konto Laureata.
2. Każdy ze Zwycięzców w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od daty publikacji listy Zwycięzców, powinien przesłać prywatną wiadomość do profilu Rets w serwisie Facebook https://business.facebook.com/rets.agencja/ w której to wiadomości poda swój adres e-mail do korespondencji związanej z Konkursem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez profil Rets w/w wiadomości, Zwycięzca otrzyma wiadomość na podany adres e-mail zawierającą Oświadczenie. Oświadczenie należy wypełnić, podpisać oraz przesłać jego skan lub czytelne zdjęcie wraz ze skanem lub czytelnym zdjęciem dowodu zakupu dwóch dowolnych kosmetyków marki Max Factor w jednym ze sklepów sieci Super-Pharm w terminie trwania konkursu, na adres mailowy: konkurs@rets.pl w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od daty otrzymania wiadomości od Rets. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:
a) niewysłania wiadomości prywatnej do profilu Rets zawierającej adres e-mail Zwycięzcy w ciągu 4 dni kalendarzowych od momentu publikacji listy Zwycięzców pod postem konkursowym
b) nieotrzymania przez Rets wiadomości e-mail z załączonym skanem lub czytelnym zdjęciem prawidłowo wypełnionego Oświadczenia oraz skanem lub czytelnym zdjęciem dowodu zakupu lub przesłania ich z naruszeniem terminów, o których mowa w ust. 2 powyżej,
c) niepodania w formularzu Oświadczenia wszystkich Danych Osobowych lub zgody rodziców lub opiekunów prawnych (jeśli jest wymagana), d) wykluczenia go z udziału w konkursie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
e) nieodebrania przesyłki z Nagrodą (w sytuacji, gdy paczka z nagrodą wróci do Rets, nie zostanie ponownie wysłana do Zwycięzcy),
f) nie stawienia się na warsztaty makijażowe we wskazanym terminie i miejscu.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem Oświadczenia przez Uczestników Konkursu.
4. Po otrzymaniu przez organizatora Oświadczenia, Zwycięzca zostanie poinformowany o terminie i miejscu, w którym odbędą się warsztaty z makijażystką gwiazd Eryką Sokólską.

VIII. WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody przyznane w Konkursie w postaci voucherów na warsztaty makijażowe, zostaną wydane przez Rets w imieniu COTY i wysłane Zwycięzcom pod rygorem dopełnienia wszystkich obowiązków regulaminowych. Okazanie vouchera jest warunkiem wzięcia udziału w warsztatach makijażowych.
2. Nagrody w postaci voucherów na warsztaty makijażowe zostaną wysłane Pocztą Polską lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości prywatnej w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Rets Oświadczenia, o którym mowa w par.7 ust.2.
3. Rets ponosi koszty wysyłki Nagród w postaci voucherów na warsztaty makijażowe przyznanych w Konkursie.
4. Każdy ze Zwycięzców może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie przesłać wiadomość prywatną o odmowie przyjęcia Nagrody. Wiadomość należy przesłać na adres mailowy: konkurs@rets.pl
5. COTY działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody nabywa własność egzemplarza oraz całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych treści, dzieł powstałych w związku z realizacją Odpowiedzi na zadanie konkursowe, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 - t.j.).
6. Nieodebranie Nagrody w postaci vouchera na warsztaty makijażowe i/lub niestawienie się przez Zwycięzcę na warsztaty makijażowe w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością COTY. Rets nie jest zobowiązana do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi z innych przyczyn niż leżące po stronie Rets.
7. Rets nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania Nagrody. Ponadto, Rets nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.
IX. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Rets z siedzibą w Warszawie, ul. Kierbedzia 4 lok. 112, 00-728. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia opublikowania listy zwycięzców. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Na rozpatrzenie reklamacji Rets ma 30 (trzydzieści) dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Rets pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do Sądu powszechnego.
5. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości Nagrody, do której jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia Konkursu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Facebook oraz na www Super-Pharm. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW KONKURSU
„Wygraj warsztaty z makijażystką gwiazd”
Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy wygranej!
Aby móc ubiegać się o otrzymanie nagrody, należy w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wzoru niniejszego Oświadczenia przesłać na adres mailowy: konkurs@rets.pl skan lub czytelne zdjęcie wypełnionego i podpisanego niniejszego Oświadczenia wraz ze skanem lub czytelnym zdjęciem dowodu zakupu dwóch dowolnych kosmetyków marki Max Factor w jednym ze sklepów Super-Pharm znajdujących się na terytorium Polski, w okresie trwania Konkursu.
Imię: .......................................................................................................................................................
Nazwisko: ...............................................................................................................................................
Numer telefonu: .....................................................................................................................................
Adres zamieszkania/doręczenia nagrody: ................................................................................................................................................................
(miasto wraz z kodem pocztowym, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)
Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego: ………………………………………………………………………………. ................................................................................................................................................................
Mam skończone 18 lat TAK NIE …………………………..., ……………………………………………………………………………………….
(Data) (Czytelny własnoręczny podpis - imię, nazwisko Uczestnika)
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH
Oświadczam, że w odniesieniu do stworzonej przeze mnie odpowiedzi do zadania konkursowego w ramach konkursu „Wygraj warsztaty z makijażystką gwiazd” zwanego dalej „Konkursem”:
a) jestem autorem wszelkich treści, w tym utworów - w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartych w pracy konkursowej. Treści te i utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich a przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,
b) ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w podpunkcie a) powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
Niniejszym w związku z przyznaniem mi Nagrody, przenoszę na COTY Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworu (zdjęcie konkursowe wraz z opisem) z chwilą ich przekazania Organizatorowi, na następujących polach eksploatacji:
a) Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b) Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) Wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji COTY; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, w tym w internecie, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e) Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
W związku z przyznaniem mi Nagrody, udzielam COTY Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa bez dodatkowego wynagrodzenia, zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu (zdjęcie konkursowe wraz z opisem) z chwilą go przekazania Organizatorowi, w tym dokonywanie przez COTY wszelkich zmian, przeróbek i adaptacji utworu w celach związanych z działalnością COTY, oraz przenoszę nieodpłatnie na COTY, własność egzemplarzy utworów. Ponadto zobowiązuję się do niewykonywania osobistych praw autorskich do utworów i zezwalam COTY na ich wykonywanie w moim imieniu.
…………………………..., …………………………………………………………………………………………
(Data) (Czytelny własnoręczny podpis - Imię, nazwisko Zwycięzcy)
W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ:
Działając jako przedstawiciel ustawowy wyżej wskazanej osoby wyrażam zgodę na:  Przetwarzanie danych dziecka poniżej 16 roku życia celem udziału w konkursie,
[ ] tak [ ] nie
 jej uczestnictwo w konkursie „Wygraj warsztaty z makijażystką gwiazd” na warunkach określonych w regulaminie tego Konkursu;
 przeniesienie przez podopiecznego autorskich praw majątkowych do zdjęcia konkursowego z opisem w zakresie wskazanym w ww. „Oświadczeniu w zakresie praw autorskich”;
i potwierdzam złożone powyżej przez podopiecznego oświadczenia i zgody. …………………………….., ...............................................................................
(Data) (Podpis - imię, nazwisko Opiekuna)
Informujemy, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Wygraj warsztaty z makijażystką gwiazd” (dalej: „Konkurs”) oraz przedstawicieli ustawowych niepełnoletnich osób nagrodzonych jest Coty Eastern Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34 A. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail: data_privacy@cotyinc.com
Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie i dostarczenia nagrody, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Pani/Pana dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony przez Super-Pharm. Dane osobowe przedstawicieli ustawowych niepełnoletnich osób nagrodzonych są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1. lit. c RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej.
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi

Zezwolenie nr FŁ-VII-4010-779/A/10, wydane w dniu 20.10.2010r., przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi.