REGULAMIN KONKURSU “TYDZIEŃ Z MARKĄ CETAPHIL”

§ 1 Nazwa Akcji
1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Tydzień z marką Cetaphil”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2 Organizator Konkursu
2.1 Organizatorem Konkursu jest Kraftworks Sp. z o.o. z siedzibą ul. Graniczna 25A/1, 40-017 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595061, NIP 9542761562, REGON: 363465516, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł opłacony w całości.

§ 3 Postanowienie ogólne
3.1 Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.2 Uczestnik Konkursie, biorąc w nim udział oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu.
3.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 3. grudnia 2018 r. i kończy się ostatecznie w dniu 7. grudnia 2018 r.

 

§ 4 Miejsce Konkursu
4.1 Konkurs odbywa się na stronie firmowej Super-Pharm w serwisie Facebook www.facebook.com/superpharm
4.2 Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z Uczestników Konkursu.

§ 5 Uczestnicy Konkursu
5.1 Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą być reprezentowane przez swoich rodziców bądź prawnych opiekunów.
5.2 Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Super-Pharm oraz KraftWorks Sp. z o.o.
5.3 Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 5.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa, małżonków i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia a także osoby pozostające we faktycznym wspólnym pożyciu.
5.4 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 5.1, dalej „Uczestnik”, która w okresie od dnia 3. grudnia 2018 r. do dnia 7. grudnia 2018 r. spełni łącznie następujące warunki:
a) Ma swoje konto na stronie internetowej www.facebook.com,
b) Doda komentarz pod postem konkursowym, umieszczonym na stronie firmowej Super-Pharm na Facebook www.facebook.com/superpharm

§ 6 Przebieg Konkursu
6.1 Codziennie od dnia 3. grudnia 2018 r. do 7. grudnia 2018 r. (łącznie 5 postów) na stronie firmowej Super- Pharm na Facebooku, pojawiać się będą posty konkursowe, dotyczące firmy oraz produktów Cetaphil.
6.2 W wyżej opisanych postach konkursowych będą zawarte pytania, na które Uczestnicy Konkursu muszą udzielić odpowiedzi. 
6.3 Uczestnicy swoje odpowiedzi na zadane pytanie umieszczają w formie komentarzy pod postami konkursowymi.
6.4 Organizator spośród wszystkich komentarzy wybiera 5 tych, które jego zdaniem są najciekawsze i ich autorów ogłasza zwycięzcami. Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury składające się z pracowników organizatora oraz marki Cetaphil (Galderma Polska) .
6.5 Komentarze można dodawać pod postem konkursowym od momentu jego opublikowania do godziny 23.59 tego samego dnia.
6.6 Organizator ogłosi wyniki wszystkich odsłon konkursu do 7 dni po zakończeniu ostatniego zadania konkursowego na Stronie pod postami konkursowymi. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzcy: imię, nazwisko (dalej: „Zwycięzca”). Dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na fanpage’u Super-Pharm.
(https://www.facebook.com/super.pharm/)
6.6 Zwycięzcy po zapoznaniu się z wynikami Konkursu, powinni w terminie 4 dni od ogłoszenia wyników wysłać swoje dane do Organizatora. na adres paulina@happyandrich.pl : imię, nazwisko, adres doręczenia nagrody, oraz nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody Po upływie opisanego wyżej terminu Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

§ 7 Nagrody  
7.1 Nagrodami w Konkursie są dermokosmetyki marki Cethapil z Galderma Polska.
7.2 W zależności od tematyki postu, nagrody przedstawiają się następująco:
1 dzień.: 5 zestawów: Cetaphil® EM: emulsja micelarna do mycia, 236 ml + Cetaphil® MD Dermoprotektor: balsam nawilżający do twarzy i ciała, 236 ml, o wartości 80 zł każdy zestaw
2 dzień.: 5 zestawów: Cetaphil® EM: emulsja micelarna do mycia, 236 ml + Cetaphil DA Ultra®: krem intensywnie nawilżający, 85 g, o wartości 80 zł każdy zestaw
3 dzień.: 5 zestawów: Cetaphil® EM: emulsja micelarna do mycia, 236 ml + Cetaphil PS®: lipoaktywny krem nawilżający, 100 g, o wartości 80 zł każdy zestaw
4 dzień.: 5 zestawów: Cetaphil® EM: emulsja micelarna do mycia, 236 ml + Cetaphil® MD Dermoprotektor: balsam nawilżający do twarzy i ciała, 236 ml, o wartości 80 zł każdy zestaw
5 dzień.: 5 zestawów: Cetaphil® EM: emulsja micelarna do mycia, 236 ml + Cetaphil DA Ultra®: krem intensywnie nawilżający, 85 g, o wartości 80 zł każdy zestaw
7.3 Nagrodą jest również kwota pieniężna stanowiąca 11.11% wartości produktów przewidzianych jako nagroda/ -y w danym poście konkursowym, o których mowa w pkt.7.2. powyżej. W związku z tym całkowita wartość brutto poszczególnych nagród dla poszczególnych Zwycięzców wynosi:
1 dzień.: 88,90 zł każda
2 dzień.: 88,90 zł każda
3 dzień.: 88,90 zł każda
4 dzień.: 88,90 zł każda
5 dzień.: 88,90 zł każda
7.4. Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w niniejszym konkursie (art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych) i jest zobowiązany do pobrania od uczestnika kwoty należnego podatku. Kwota podatku zostanie potrącona z nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt. 7.3 i odprowadzona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
7.5 Nagrody są wysyłane przez firmę DHL na koszt Organizatora.
7.6 W momencie zwrotu paczki, nagroda nie zostanie wysłana ponownie do Uczestnika i uczestnik traci prawo do nagrody.
7.7 Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

§ 8 Ochrona danych osobowych oraz inne postanowienia
8.1 Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator
8.2 Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie - firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody oraz agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, oraz biurom rachunkowym w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji praw i obowiązków wynikających z organizacji konkursu.
8.3 Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunku - w przypadku gdy Odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody.
8.4. Uczestnik ponosi względem Organizatora odpowiedzialność za posiadanie praw do wizerunku i fotografii umieszczanych w postach.
8.5 Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

8.6 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.

8.7 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

8.8 Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

8.9 Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8.10 Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8.11 Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 9 Odpowiedzialność Organizatora i Super-Pharm
9.1 Odpowiedzialność KraftWorks Sp. z o.o. jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.
9.2 Odpowiedzialność Super-Pharm jest ograniczona względem Uczestnika do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.
9.3 KraftWorks Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika, w tym za podanie błędnego adresu zamieszkania. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.
9.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
9.5 Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
9.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
9.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
9.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 10 Postanowienia końcowe
10.1 Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
10.2 Wszelkie reklamacje proszę kierować pocztą na adres KraftWorks Sp. z o.o. ul. Graniczna 25a/1, 40-017 Katowice – zostaną rozpatrzone w terminie 10 dni od daty dostarczenia a odpowiedz zostaną przesłana pocztą.
10.3 Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursie w KraftWorks Sp. z o.o. ul. Graniczna 25a/1, 40-017 Katowice. Na wyraźne pisemne życzenie Regulamin będzie przysłany Uczestnikowi pocztą elektroniczną przez Organizatora.
10.4 Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 4, poz. 27.z późn. zm.) ani w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
10.5 Regulamin dostępny będzie na fanpage’u www.facebook.com/superpharm każdorazowo w treści wpisu konkursowego.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Zezwolenie nr FA.KR.8240-Z-361-153/2004, wydane w dniu 8 marca 2005r., przez Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie.