REGULAMIN KONKURSU „Tydzień z Marką Dermika”

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Tydzień z Marką Dermika” zwanym dalej „Konkursem” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego „Regulamin”.
Konkurs jest prowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage Super-Pharm Poland w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/super.pharm/ („Fanpage”) Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Orkla Care S.A. z siedzibą w Radzyminie przy ul. Polnej 21, 05 - 250 Radzymin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000029528, o kapitale zakładowym w wysokości: 24 144 500 złotych, NIP 521-05-23- 94 (dalej „Organizator” lub „Fundator”). Organizator zleca część czynności w ramach Konkursu spółce Hand Made sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Czarnowiejska 55 (dalej: „Koordynator”).
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook, ani jego właścicielami, czy administratorami. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
Nagrody wydawane są przez Koordynatora w imieniu Fundatora. Podmiotem odpowiedzialnym za organizacje konkursu jest Organizator.
Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r.
Niniejszy Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez uczestnika Konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym Regulaminie. W tym też zakresie Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Uczestnicy konkursu
W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają swoje konto profilowe w serwisie społecznościowym Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Osoby, o których mowa w pkt II.1. Regulaminu, przystępując do udziału w Konkursie, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.
Uczestnik Konkursu i tym samym autor zgłoszenia biorącego udział w Konkursie, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191)) („Zgłoszenie”) - akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przeniesienie nieodpłatnie na Fundatora ogółu majątkowych praw autorskich do Zgłoszenia w zakresie: przechowywania, wprowadzania do pamięci komputera, powielania dowolnymi technikami, publikowania w dowolnej formie i konfiguracji, udostępniania podmiotom trzecim oraz zobowiązuje się wobec Fundatora do niewykonywania osobistych autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia. Aby wziąć udział w Konkursie należy: a) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu (do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie wskazanego w poście konkursowym linku przenoszącego bezpośrednio do treści Regulaminu) i je zaakceptować poprzez wpisanie słów: „Wyrażam zgodę 1” pod postem konkursowym wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe, b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu o następującej treści: „Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Koordynatora – Hand Made sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Fundatora (Organizatora) - Orkla Care S.A. z siedzibą w Radzyminie w celach związanych z udziałem i otrzymaniem nagrody w konkursie „Tydzień z Marką Dermika” oraz w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jestem świadoma/y o przysługujących mi prawach do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”; Wyrażenie zgody następuje poprzez umieszczenie pod postem konkursowym wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe słów o następującej treści: „Wyrażam zgodę 2” .
Zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, zgodnie z pkt II 5 lit. a) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z pkt II 5 lit. b) jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą opublikowania na Fanpage przez Uczestnika jego odpowiedzi na zadane w Konkursie pytanie konkursowe. W Konkursie brane pod uwagę są wyłącznie komentarze, które zawierają odpowiedź tekstową wyczerpującą zadanie konkursowe od uczestników, którzy wyrazili zgody wg treści określonej w pkt II. 5 lit. a i b powyżej.
Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik jest związany postanowieniami Regulaminu i je akceptuje oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i Koordynatora w celu przeprowadzenia Konkursu.

III. Przebieg Konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa
Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane codziennie od 2 lipca 2018 r. od chwili publikacji postu konkursowego do 6 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.
Ustala się następującą orientacyjną datę publikacji pierwszego postu konkursowego: 2 lipca 2018 r. godz. 11:00:00.
Codziennie w ramach Konkursu za pośrednictwem Profilu będzie publikowany post zawierający zadanie konkursowe. Odpowiedź na zadanie konkursowe winna być udzielona poprzez komentarz pod postem w dniu jego opublikowania.
Zgłoszenia do Konkursu muszą odbywać się bezpośrednio pod danym postem z opisanym zadaniem konkursowym.
Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona pod postem konkursowym na Fanpage. Lista wybranych przez Komisję Laureatów zostanie opublikowana do 11 lipca 2018 roku do godziny 17:00. W terminie nie dłuższym niż do 15 lipca 2018 roku do godziny 23:59, Laureaci zobowiązani są przesłać wiadomość mailową na adres konkursdermika@hand-made.pl o tytule: „Superpharm – Tydzień z marką Dermika” zawierającą następujące informacje niezbędne do dostarczenia Nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych: - swoje imię i nazwisko; - adres zamieszkania lub zameldowania; - Pesel lub NIP oraz dane Urzędu Skarbowego - danych niezbędnych do realizacji przez Fundatora obowiązku podatkowego Laureata Konkursu, z tytułu podatku dochodowego od przyznanej Nagrody, celem opłaty odpowiedniego podatku dochodowego od nagrody; - numer telefonu kontaktowego,
W przypadku nie podania przez Laureata Konkursu pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie wskazanym w pkt III.5, Laureat traci prawo do Nagrody.
W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody albo utraty przez Laureata prawa do Nagrody w przypadku określonym w pkt III. 6 i pkt III. 9, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
Wykluczeni z udziału w Konkursie zostaną Uczestnicy, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestnicy, którzy: - nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; - wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników; - którzy nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, - naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Wykluczenie z udziału w Konkursie Uczestnika będącego Laureatem jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody.
W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator lub Koordynator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Uczestnik może zostać zobowiązany do podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
Komisja Konkursowa wybierze spośród Uczestników, którzy prześlą odpowiedzi, 5 lub 10 (w zależności od ilości nagród przeznaczonych na dany dzień) najciekawszych i najbardziej kreatywnych, autorskich prac, jednocześnie zgodnych z tematem danego zadania konkursowego. Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń konkursowych w Konkursie z tym, że może wygrać i otrzymać Nagrodę w Konkursie tylko jeden raz.
W trakcie trwania Konkursu do wygrania będzie w okresie od 2 do 6 lipca 2018 r. łącznie 45 (słownie: czterdzieści pięć) nagród.
W trakcie trwania Konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
Nagrodami w poszczególnych dniach są:

NAGRODA DZIEŃ PIERWSZY: 5 (słownie: pięć) nagród w postaci zestawów Firm Age o wartości 149,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100);
NAGRODA DZIEŃ DRUGI: 10 (słownie: dziesięć) nagród w postaci serum Firm Age o wartości 69,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);
NAGRODA DZIEŃ TRZECI: 10 (słownie: dziesięć) nagród w postaci kremów na dzień Expressima o wartości 129,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych 00/100);
NAGRODA DZIEŃ CZWARTY: 10 (słownie: dziesięć) nagród w postaci kremów na dzień 40+ V-modelist o wartości 149,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100);
NAGRODA DZIEŃ PIĄTY: 10 (słownie: dziesięć) nagród w postaci kremów na dzień In-Tense o wartości 79,90 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt dziewięćdziesiąt złotych 90/100).

W stosunku do Nagród, o których mowa w pkt. III.14 a-e w Konkursie ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego.
Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została potrącona na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 30 dni roboczych od dnia otrzymania informacji niezbędnych dla doręczenia Nagrody. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora wysyłka nagród opóźni się, Laureat zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail, który podał.
Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 15 sierpnia 2018 r.

IV. Odpowiedzialność
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 godzin do dokonania powiadomienia o stwierdzonym naruszeniu (notice and take down).
Każdy uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji Profilu.
Zasady Konkursu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy.

V. Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, zbieranych na cele realizacji konkursu, jest Organizator w zakresie wypełniania swoich obowiązków związanych z organizacją Konkursu i określonych Regulaminem. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu: a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”; b) rozliczenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz; c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: nick, adres e-mail, imię i nazwisko, a od Laureatów dodatkowo adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, numer PESEL lub NIP.
Administrator, o którym mowa w ust. 1 powyżej przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 („Ustawa”). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
Uczestnik posiada prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Organizator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania. Koordynator jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Organizatora. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia udział w Konkursie lub wydanie Nagrody. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora, tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym.
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie informacji w tym zakresie za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku b) do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VI. Tryb składania reklamacji
Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Konkursu powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres: konkursdermika@hand-made.pl, ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Konkursu oraz podaniem:
swojego imienia i nazwiska;
adresu;
daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
treści żądania;
dokładnego opisu i powodu reklamacji.
Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 13 lipca 2018 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 13 lipca 2018 r., nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji na adres: Orkla Care S.A., ul.Polna 21, 05-250 Radzymin nie może być późniejsza niż 13 lipca 2018 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania
Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, nie później jednak niż do dnia 20 lipca 2018 r.
O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 27 lipca 2018 r.
Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Konkursu przed właściwym sądem powszechnym.

VII, Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie

Zezwolenie nr FA.KR.8240-Z-361-153/2004, wydane w dniu 08.03.2005 r., przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie.