REGULAMIN KONKURSU “TYDZIEŃ Z MARKĄ D`ALCHEMY”


I Postanowienia ogólne:


Organizatorem konkursu D’ALCHEMY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 30-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszaw, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000594063, NIP: 676-249-87-11, REGON: 363320775, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą “ TYDZIEŃ Z MARKĄ D`ALCHEMY”. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.
4. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz Super-Pharm, a także innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu i ich pracowników, przy czym przez „pracowników” rozumie się także osoby fizyczne stale świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wyłączenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują także małżonków, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo wyżej wymienionych osób.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2019 r. i kończy się ostatecznie w dniu 5 kwietnia 2019 r.


II Miejsce konkursu:


1. Konkurs odbywa się na stronie firmowej Super-Pharm w serwisie Facebook www.facebook.com/superpharm
2. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, prowadzony, ani administrowany przez Serwis Facebook. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Serwis Facebook jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności na rzecz któregokolwiek z Uczestników Konkursu.


III Warunki uczestnictwa w Konkursie:


1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, o której mowa w pkt. I.4, dalej „Uczestnik”, która w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r do dnia 5 kwietnia 2019 r. spełni łącznie następujące warunki:
a) Ma swoje konto na stronie internetowej www.facebook.com,
b) Doda komentarz pod postem konkursowym, umieszczonym na stronie firmowej Super-Pharm na Facebook www.facebook.com/superpharm
2. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, ale nagrodzony w Konkursie może zostać tylko raz.
3. Uczestnicy Konkursu zapewniają, że są wyłącznymi autorami zgłoszonej Pracy konkursowej.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców Konkursu na podstawie danych z ich dokumentów tożsamości.
5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
6. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ochrony praw nabytych przez Organizatora wskutek zorganizowania konkursu Organizator gwarantuje uczestnikowi prawo wglądu do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie.
7. Imiona i nazwiska laureatów, zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników mogą zostać opublikowane na stronie firmowej Super-Pharm na Facebook www.facebook.com/superpharm


V Prawa autorskie:


1. Przesłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i przeniesieniem na Organizatora praw autorskich do Pracy konkursowej.
2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z Pracy konkursowej w całości lub w dowolnej części bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych na wszelkich znanych w chwili organizacji Konkursu polach eksploatacji.
3. Akceptacja Regulaminu konkursu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z praw zależnych do Pracy konkursowej, w szczególności jej opracowywania, rozporządzania i korzystania z jej opracowań, bez uprawnienia do wycofania z tej zgody ze strony Uczestnika konkursu, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej w całości lub części oraz jej opracowań oraz egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, w tym wszelkiego rodzaju papierze, materiałach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, nośnikach elektronicznych, optycznych, magnetycznych, cyfrowych, laserowych, w tym dyskietkach, płytach CD (bez względu na format), DVD (bez względu na format), HD-DVD (bez względu na format), Blue-Ray (bez względu na format), twardych dyskach, pamięciach masowych,
b) wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera, i wprowadzanie do sieci komputerowych, w tym Internetu, extranetu, sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak również przesyłanie w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera,
c) rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu i udostępnianie w innych formach Pracy konkursowej oraz jej opracowań utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką, w szczególności określoną w punkcie a) powyżej, i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania, w szczególności określonej w punkcie b) powyżej,
d) eksploatacja w formie wszelkich możliwych produktów i we wszelkich możliwych produktach, w tym programach komputerowych, utworach audiowizualnych, prezentacjach, wszelkiego rodzaju wyrobach włókienniczych, plastikowych, metalowych, sztucznych, w tym zabawkach, i innych (merchandising),
e) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity,
f) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,
g) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy konkursowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
h) korzystanie z Pracy konkursowej oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, internecie,
i) na wszystkich pozostałych polach eksploatacji, na których korzystanie jest konieczne dla pełnego korzystania z Pracy konkursowej oraz jej opracowań, na polach eksploatacji określonych we wszystkich powyższych punktach.
4. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Prac Konkursowych w zakresie licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu. Celem uniknięcia wątpliwości poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie Prac Konkursowych oraz wykorzystanie swojego wizerunku oraz Prac Konkursowych w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, Internecie, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu nie może wypowiedzieć Organizatorowi ani osobie przez niego upoważnionej do korzystania z Prac Konkursowych licencji udzielonej przez Uczestnika Konkursu.
5. Organizator ma prawo usunąć Prace Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu.


V Przebieg Konkursu:


1. Codziennie od dnia od 1 kwietnia 2019 r do dnia 5 kwietnia 2019 r. (łącznie 5 postów) na stronie firmowej Super- Pharm na Facebook, pojawiać się będą wpisy,
dotyczące firmy oraz produktów D`ALCHEMY Sp. z o.o.
2. W wyżej opisanych wpisach będą zawarte pytania, na które Uczestnicy Konkursu muszą udzielić odpowiedzi.
3. Uczestnicy swoje odpowiedzi na zadane pytanie umieszczają w formie komentarzy do postu
4. Wybór Zwycięzców Konkursu będzie następował na podstawie oceny kreatywności zgłoszenia poprzez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, składającą się osób delegowanych przez Organizatora.
5. Komentarze można dodawać pod postem konkursowym od momentu jego opublikowania do godziny 23.59 tego samego dnia.
6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w formie komentarza pod postem konkursowym na stronie firmowej Super-Pharm na Facebooku do 7 dni po zakończeniu ostatniego dnia konkursu.
7. Zwycięzcy po zapoznaniu się z wynikami Konkursu, powinni wysłać swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu do D`ALCHEMY Sp. z o.o. na adres email: shop@dalchemyskincare.com, w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników. Po upływie opisanego wyżej terminu Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.
8. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagród Konkursowych jest ostateczna.


VI Ranking i zwycięzcy:


1. Zwycięzcami w Konkursie zostają osoby, które, zdaniem Komisji, w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie zadane w treści postu i które spełniają kryteria Pracy konkursowej, wskazane w rozdziale III punkty 1-3.
2. Wybór Zwycięzców Konkursu będzie następował na podstawie oceny kreatywności zgłoszenia poprzez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, składającą się osób delegowanych przez Organizatora.
3. Do zadań Komisji Konkursowej, poza wyłonieniem zwycięzców, należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i nie będzie przysługiwało od nich odwołanie
4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie firmowej Super-Pharm na Facebooku www.facebook.com/superpharm
5. Zwycięzcy są zobligowani do wysłania swoich danych, niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie 4 dni od daty ogłoszenia wyników. Po upływie opisanego wyżej terminu Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.
6. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.


VII Nagrody:


1. Nagrodami w Konkursie są dermokosmetyki marki D`ALCHEMY.
2. W zależności od tematyki postu, nagrody przedstawiają się następująco:
a) Dzień 1: 5 Zwycięzców otrzyma zestaw PORE–POWER CLEANSING PERFECT DUO, zawierający: Oczyszczający żel do mycia twarzy 125ml oraz Peeling do twarzy 50ml. Wartość nagrody wynosi 213 zł brutto, w tym podatek 21 zł;
b) Dzień 2: 5 Zwycięzców otrzyma zestaw FACE & NECK 3D–LIFT PERFECT DUO, zawierający: Przeciwstarzeniowy krem do cery suchej i wrażliwej 50ml oraz Wypełniacz zmarszczek do szyi i dekoltu 50ml. Wartość nagrody wynosi 356 zł brutto, w tym podatek 36 zł;
c) Dzień 3: 5 Zwycięzców otrzyma zestaw BEAUTIFUL BODY PRESCRIPTION GIFT–BOX, zawierający: Esencjonalny balsam do ciała 200ml oraz Spektakularny krem do rąk 30ml. Wartość nagrody wynosi 364 zł brutto, w tym podatek 36 zł;
d) Dzień 4: 5 Zwycięzców otrzyma zestaw DEEP LINE & CREASES DUO, zawierający: Intensywnie regenerujący olejek do twarzy 30ml oraz Koncentrat pod uczy niwelujący oznaki starzenia 15ml. Wartość nagrody wynosi 389 zł brutto, w tym podatek 39 zł;
e) Dzień 5: 5 Zwycięzców otrzyma zestaw DISCOVER THE POWER OF NATURE GIFT– BOX, zawierający: Przeciwstarzeniowy krem do ciała 100ml, Spektakularny krem do rąk 30ml oraz Esencjonalny balsam do ciała 15ml. Wartość nagrody wynosi 386 zł brutto, w tym podatek 39 zł.
3. Podatek zostanie pobrany i opłacony przez Organizatora w imieniu Uczestnika w zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Nagrody zostaną wysłanie za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez Uczestnika w pkt. V ust. 7.
5. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.


VIII Postanowienia końcowe:


1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Konkursu bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotowym Konkursem, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie

Zezwolenie nr FA.KR.8240-Z-361-153/2004, wydane w dniu 08.03.2005r., przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie.