REGULAMIN KONKURSU „SUPERPHARM – DNI Z MARKĄ ISDIN

1. WARUNKI OGÓLNE

1.1.Niniejszy regulamin konkursu „SuperPharm – Dni z marką ISDIN” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „SuperPharm – ISDIN” („Konkurs”).
1.2.Organizatorem Konkursu jest firma Laboratoria Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B.
1.3.Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Laboratoria Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060390, NIP 113-23-30-835, kapitał zakładowy w wysokości 190 485,00 PLN (dalej: „Fundator”). 
1.4.W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142B oraz na stronie https://www.facebook.com/super.pharm/, na której niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formie linku, co umożliwi użytkownikowi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności. 
1.5.Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie. 
1.6.Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy nadsyłają prace konkursowe poprzez opublikowanie zgłoszenia pod postem konkursowym w serwisie Facebook.com. 
1.7.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
1.8.Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 zm.) 
1.9.Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani serwisy z nim związane. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie danego Konkursu i wydanie nagród.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1.Konkurs trwa od dnia 18.03.2019 od momentu opublikowania informacji o nim na stronie https://www.facebook.com/super.pharm/ do 22.03.2019 do godziny 23:59.
2.2.Konkurs składa się z pięciu odrębnych dni konkursowych (dalej: „Dzień”):
-Dzień 1 trwa od 18.03.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
-Dzień 2 trwa od 19.03.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
-Dzień 3 trwa od 20.03.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
-Dzień 4 trwa od 21.03.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
-Dzień 5 trwa od 22.03.2018 r. od momentu publikacji wpisu do końca dnia (23:59)
W każdym dniu konkursowym Organizator wyłoni 5 zwycięzców, zgodnie z pkt 4.8.

3. UCZESTNICY KONKURSU


3.1.W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także wyraziły zgodę na treść postanowień Regulaminu w trakcie procesu rejestracji. 
3.2.Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, Fundatora, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. 
3.3.Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. ZASADY KONKURSU

4.1.Zadaniem uczestnika konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod wpisem konkursowym, odrębnie określone w każdym etapie konkursu. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). 
4.2.Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. wysłanie zgłoszenia stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
4.3.Czas nadesłania pracy konkursowej jest rejestrowany na stronie facebook.com. 
4.4.Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa w tym prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań nie zostaną wzięte pod uwagę przez Komisję Konkursową.
4.5.Treści dodawane przez Uczestnika nie mogą zawierać treści naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszających godność osobistą, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. 
4.6.Nadsyłając zgłoszenie (zdjęcie bądź odpowiedź tekstową), Uczestnik zaświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszenia i przysługują mu do tego utworu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenie jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W przypadku zdjęć utrwalony może być na nim wizerunek wyłącznie Uczestnika dokonującego zgłoszenia. W zgłoszeniu nie może być widoczne żadne logo lub znak towarowy, oprócz znaków produktów ISDIN. Zgłoszenia, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, nie będą uwzględnione.
4.7.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. 
4.8.Komisja wyłoni w sumie 25 osób (5 osób w każdym dniu konkursowym), które spełniły wszystkie wymagania przewidziane w Regulaminie oraz w prawidłowy sposób dokonały zgłoszenia i udzieliły najlepszych w ocenie Komisji Odpowiedzi na pytanie konkursowe. Ocenie podlegać będzie kreatywność, jakość i najlepsze odzwierciedlenie tematyki konkursu.
4.9. Organizator ogłosi wyniki wszystkich odsłon konkursu do 7 dni po zakończeniu ostatniego zadania konkursowego na Stronie pod postami konkursowymi. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzcy: imię, nazwisko (dalej: „Zwycięzca”). 
4.10.Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora bok@bioprofil.pl w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko oraz adres do doręczenia Nagrody. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody przez Fundatora.
4.11.Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, ale tylko jednokrotnie może wygrać Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu.
4.12.W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, przesłane w okresie trwania Konkursu, określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 


5.1.Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest firma Laboratoria Łódź Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B.
5.2.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z pod adresem e-mail: ido@pl.urgo.com. 
5.3.Organizator Konkursu - firma Laboratoria Łódź Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora. 
5.4.Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania. 
5.5.Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności Organizatorowi Konkurs tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody. 
5.6.Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunek, w przypadku, gdy odpowiedzią na zadanie konkursowe jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody i numer telefonu dla Kuriera. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. 
5.7.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika. 
5.8.Dane osobowe podane w związku z wyrażoną dobrowolną zgodą na przetwarzanie ich w celu otrzymywania od firmy Laboratoria Łódź Sp. Z o.o. informacji marketingowych o produktach i usługach marki ISDIN. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
5.9.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 
5.10.Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. 
5.11.Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). 
5.12.Dane osobowe Uczestnika, nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
5.13.Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5.14.Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
5.15.Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
5.16.Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

6. PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE


6.1.Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanego zgłoszenia do Konkursu o którym mowa w pkt 4 powyżej (dalej „Odpowiedź”). Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Odpowiedzi na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedzi utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) 
6.2.Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych Odpowiedzi przez Uczestników Konkursu dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Odpowiedzi nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.
6.3.Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanej Odpowiedzi. 
6.4.Uczestnik udziela również zgody na rozpowszechnianie, na zasadach określonych w pkt 6.1 – 6.3. jego wizerunku utrwalonego w Odpowiedzi.

7. NAGRODY 

7.1.Nagrodą w konkursie jest 25 zestawów produktów:
-Dzień 1: ISDIN Isdinceutics Flavo-C serum 30ml o wartości rynkowej 139,99 zł brutto, wraz ze świadczeniem dodatkowym w wysokości 11,11% kwoty nagrody, tj. 15,50 zł;
-Dzień 2: ISDIN ISDINCEUTICS Flavo-C Day&Night 2x10x2ml o wartości rynkowej 249,99 zł brutto, wraz ze świadczeniem dodatkowym w wysokości 11,11% kwoty nagrody, tj. 27,80 zł;
-Dzień 3: ISDIN ISDINCEUTICS K-Ox Eyes krem na obrzęki i cienie pod oczami 15ml o wartości rynkowej 124,99 zł brutto, wraz ze świadczeniem dodatkowym w wysokości 11,11% kwoty nagrody, tj. 13,90 zł;
-Dzień 4: ISDIN ISDINCEUTICS Auriderm krem na siniaki i zaczerwinienia 50ml o wartości rynkowej 124,99 zł brutto, wraz ze świadczeniem dodatkowym w wysokości 11,11% kwoty nagrody, tj. 13,90 zł;
-Dzień 5: ISDIN ISDINCEUTICS Melaclear serum korygujące ujednolicające koloryt skóry 15ml o wartości rynkowej 169,99 zł wraz ze świadczeniem dodatkowym w wysokości 11,11% kwoty nagrody, tj. 18,90 zł;
7.2.Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
7.3.Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
7.4.Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich ani wypłacenie równowartości Nagrody.

8. WYDAWANIE NAGRÓD 


8.1.Po ustaleniu z Laureatami szczegółów, nagrody rzeczowe zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany Organizatorowi przez uczestnika w wiadomości prywatnej lub nadesłanej na adres bok@bioprofil.pl, w terminie 21 dni od daty otrzymania danych określonych w pkt 8.2. niezbędnych do wysłania nagrody.
8.2.W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata, nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
8.3.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „SuperPharm – Dni z marką ISDIN”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. 
8.4.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.5.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

9. iNNE POSTANOWIENIA


Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: bok@bioprofil.pl. 
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 


Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „SuperPharm – Dni z marką ISDIN” (dalej: „Konkurs”) jest firma Laboratoria Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142B. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w firmie Laboratoria Łódź Sp. z o.o. 
pod adresem e-mail: ido@pl.urgo.com. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez stronę na Facebooku, prowadzoną pod marką Super-Pharm Poland (https://www.facebook.com/super.pharm/,). 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 
Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu.
Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Zezwolenie nr LU-WIF.8520.9.2015, wydane w dniu 25 lutego 2015r., przez Lubelski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Lublinie.