REGULAMIN KONKURSU „Tydzień z marką Rimmel Edition”

(dalej „Regulamin”)


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Tydzień z marką Rimmel Edition” (dalej „Konkurs”).
2. Konkurs organizowany jest przez Nairobia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy Marconich 11/10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225547, NIP 5213321601,, (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundator”). Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. w chwili opublikowania pierwszego zadania konkursowego, a zakończenie w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 23:59:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). Konkurs prowadzony jest w czterech odsłonach, a każda z nich obejmuje jeden dzień (dalej: „Odsłona”). Oznacza to, że pierwsza Odsłona Konkursu nastąpi 23 kwietnia 2019 r., druga 24 kwietnia 2019 r., trzecia 25 kwietnia 2019 r., a czwarta 26 kwietnia 2019 r.
5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających aktywny profil na Facebooku przez cały Okres Trwania Konkursu (dalej „Uczestnik”). Profil Uczestnika powinien w swojej nazwie zawierać prawdziwe imię i nazwisko Uczestnika, co ma znaczenie dla kwestii poinformowania o Uczestnika o wygranej.
6. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
7. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.
8. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Facebook na profilu marki Super-Pharm Poland (https://www.facebook.com/super.pharm/ (dalej: „Strona”).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU


9. Każdego dnia Okresu Trwania Konkursu zostanie opublikowane jedno zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe opublikowane w danym dniu obowiązuje w tym dniu trwania Konkursu jako zadanie konkursowe w danej Odsłonie. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w okresie trwania danej Odsłony wykonać zadanie konkursowe obowiązujące w tej Odsłonie (dalej: Odpowiedź”) oraz zgłosić je do Konkursu. Zadanie konkursowe dla każdej Odsłony Konkursu będzie publikowane na Stronie w dacie rozpoczęcia danej Odsłony.
10. Zgłoszenie Odpowiedzi do Konkursu polega na jej opublikowaniu na Stronie pod postem z treścią zadania konkursowego dla danej Odsłony. Publikacja Odpowiedzi na zadanie konkursowe obowiązujące w danej Odsłonie musi nastąpić w okresie trwania danej Odsłony w taki sposób, aby Odpowiedź była dostępna publicznie. Odpowiedzi, które nie zostaną opublikowane w powyższy sposób nie biorą udziału w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
11. W Konkursie każdy może wziąć udział wielokrotnie, jednak każdorazowo na podstawie innej Odpowiedzi. Ponadto jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w całym Konkursie.
12. Spośród Odpowiedzi zgłoszonych w danej Odsłonie Konkursu zgodnie z punktem 10 Regulaminu, Komisja wybierze 5 najlepszych, przyznając im kolejno miejsca od 1-go do 5-go. Za zajęcie każdego z miejsc od 1-go do 5-go w danej Odsłonie przysługuje Nagroda.
13. Komisja Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami:
- zgodności z tematem,
- doboru środków artystycznego wyrazu,
- oryginalności ujęcia tematu,
- kreatywności.
14. W dniu 29 kwietnia 2019 r. Organizator w dedykowanym poście na Stronie ogłosi wyniki wszystkich Odsłon Konkursu. . Ogłoszenie będzie zawierało imię i nazwisko laureata (dalej: „Zwycięzca”). Dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy, mogą być ogłaszane na bieżąco i komunikowane na fanpage’u Super Pharm (https://www.facebook.com/super.pharm/). Formularz danych do wysyłki Nagrody znajduje się w Załączniku 1.
15. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora rimmel@nairobia.com w terminie do dnia 2 maja 2019 r. oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko oraz adres do doręczenia Nagrody, a także dane niezbędne do wystawienia PIT-11 (adres zamieszkania, PESEL, adres właściwego Urzędu Skarbowego). . Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody przez Fundatora.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku: a) zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; c) zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Rimmel, Edition by Rimmel lub Super-Pharm.
17. Uczestnik, zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
18. W przypadku, gdy Odpowiedź stanowi fotografię lub nagranie video, wówczas może zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Uczestnik gwarantuje powyższe, zgłaszając Odpowiedź do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w przypadku, gdy Odpowiedź zawiera wizerunek także innych osób niż sam Uczestnik, co stanowi naruszenie prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.

NAGRODY


19. Nagrodami w Konkursie jest łącznie 20 zestawów kosmetyków marki Rimmel Edition o wartości 169,96 zł brutto każdy z nich. Każdy z zestawów określany jest jako „Nagroda”. W każdej z 4 Odsłon Konkursu do wygrania jest 5 zestawów.
20. W stosunku do każdej Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została potrącona na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Fundator. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE


21. Z chwilą wydania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi na okres 5 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących polach eksploatacji:
⎯ rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
⎯ publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
⎯ w przypadku wytworzenia egzemplarzy Odpowiedzi udzielona licencja obejmuje wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem takich egzemplarzy.
⎯ trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych. Odpowiedzi mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Licencja uprawnia Organizatora i Fundatora do udzielenia sublicencji. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawo do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.
22. Zwycięzca w takim zakresie, w jakim udziela licencji wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego wizerunku utrwalonego na fotografii, w przypadku gdy stanowi ona element lub całość Odpowiedzi. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawo do wynagrodzenia za wykorzystanie jego wizerunku.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE


23. Nagroda w Konkursie zostaną wysłana kurierem na koszt Organizatora w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.
24. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
25. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
26. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy Marconich 11/10. Reklamacje mogą być składane w okresie od 23 kwietnia 2019 r. do 31 czerwca 2019r. (decyduje data nadania).
27. Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: „Konkurs Tydzień z marką Edition by Rimmel” b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego.
28. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
29. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


30. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest Coty Eastern Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul Domaniewskiej 34A. Organizator, Nairobia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-954) przy Marconich 11/10, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
31. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz wysyłki Nagrody w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
32. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności Nairobia sp. z.o.o., ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej w celu wysyłki Nagrody.
33. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunku, w przypadku, gdy Odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Ponadto na potrzeby wystawienia PIT-11 Administrator przetwarza dane osobowe Zwycięzcy takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, właściwy Urząd Skarbowy, nr PESEL.
34. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do wystawienia PIT-11 przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – ze względu na obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
35. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń, wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa lub upływ okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali Nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się
z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
36. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
37. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
38. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
39. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


40. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu
41. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
42. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na Stronie.
Obowiązek informacyjny
Konkurs „Tydzień z marką Rimmel”
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Tydzień z marką Rimmel Edition” (dalej: „Konkurs”) jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34 A. Jeśli jako uczestnik Konkursu ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych lub chce Pani/Pan skorzystać ze swoich uprawnień, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z nami. Do Pani/Pana dyspozycji jest adres e-mail: data_privacy@cotyinc.com
Pani/Pana dane zebrane w celu udziału w Konkursie, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją przez Panią/Pana regulaminu Konkursu. Pani/Pana dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku, prowadzony przez Super-Pharm.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z nami na adres podany powyżej.
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik 1


Dane do wysyłki
Imię …………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko……………………………………………………………………………………………………
Adres do doręczenia Nagrody……………………………………………………………………………
PESEL:………………………………………………………………………………………………………
Adres właściwego urzędu skarbowego ………………..………………………………………………

Wybierz opcję produktu
{{ badge }}
{{ badge }}

{{ product.kind }}

Brand name
W magazynie Brak w magazynie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie

Zezwolenie nr FA.KR.8240-Z-361-153/2004, wydane w dniu 08.03.2005 r., przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie.