*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
UWAGA: aby dokonać rezerwacji produktu, wybierz preferowaną aptekę
UWAGA: ten lek nie jest dostępny w wybranej lokalizacji

Sprawdź dostępność w aptekach

Lek na receptę

Atomoksetyna Medice 25 mg 28 Tabletek Powlekanych

Opis produktu

1. Co to jest lek Atomoksetyna Medice i w jakim celu się go stosuje

W jakim celu stosuje się lek
Lek Atomoksetyna Medice zawiera atomoksetynę i jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się
- u dzieci w wieku powyżej 6 lat
- u młodzieży
- u osób dorosłych.
Lek stosuje się tylko jako element pełnego programu leczenia, który wymaga również stosowania
metod niefarmakologicznych, takich jak poradnictwo i terapia zachowań.

Leku nie jest przeznaczony do leczenia ADHD u dzieci w wieku poniżej sześciu lat, ponieważ nie
wiadomo, czy jest skuteczny i bezpieczny u tych osób.

U osób dorosłych lek Atomoksetyna Medice jest stosowany w leczeniu ADHD, jeżeli objawy są
bardzo uciążliwe i zaburzają pracę lub życie społeczne, a ponadto występowały u pacjenta już w
okresie dzieciństwa.

Jak działa ten lek
Lek Atomoksetyna Medice zwiększa stężenie noradrenaliny w mózgu. Noradrenalina jest substancją
chemiczną naturalnie wytwarzaną przez organizm. Zwiększa koncentrację oraz zmniejsza
impulsywność i nadmierną ruchliwość u pacjentów z ADHD. Lek ten przepisuje się, aby ułatwić
opanowanie objawów ADHD. Ten lek nie ma działania stymulującego i dlatego nie powoduje
uzależnienia.
Od rozpoczęcia przyjmowania leku może upłynąć kilka tygodni, zanim objawy ustąpią.

O ADHD
Dzieci i młodzież z ADHD wykazują:
- trudności ze spokojnym siedzeniem w jednym miejscu i
- trudności z koncentracją.
Nie jest ich winą, że sobie z tym nie radzą. Wiele dzieci i młodych ludzi zmaga się z takimi
problemami. Jednakże, u osób z ADHD może to zaburzać codzienne życie. Dzieci i młodzi ludzie z
ADHD mogą mieć trudności w nauce i wykonywaniu prac domowych. Jest im trudno zachowywać się
poprawnie w domu, w szkole i innych miejscach. ADHD nie ma wpływu na inteligencję dziecka ani
nastolatka.

Dorosłe osoby z ADHD mają trudności z tym wszystkim, z czym nie radzą sobie dzieci z ADHD, ale
dla dorosłych może to oznaczać problemy:
- w pracy,
- w stosunkach międzyludzkich,
- związane z niską samooceną
- w nauce.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Atomoksetyna Medice

Kiedy nie stosować leku Atomoksetyna Medice:
- jeśli pacjent ma uczulenie na atomoksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli pacjent w ciągu ostatnich dwóch tygodni przyjmował lek będący inhibitorem
  monoaminooksydazy (IMAO), np. fenelzynę. IMAO stosuje się czasami w leczeniu depresji i
  innych chorób psychicznych. Stosowanie leku Atomoksetyna Medice jednocześnie z IMAO
  może powodować ciężkie działania niepożądane lub stanowić zagrożenie dla życia. Należy
  również poczekać co najmniej 14 dni po odstawieniu leku Atomoksetyna Medice z
  rozpoczęciem stosowania IMAO.
- jeśli u pacjenta występuje choroba oczu - jaskra z wąskim kątem (zwiększone ciśnienie w oku).
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia serca, które mogą się nasilić w razie
  przyspieszenia akcji serca i (lub) zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi (co może być
  spowodowane przyjmowaniem leku Atomoksetyna Medice).
- jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby naczyń krwionośnych w mózgu – takie jak udar,
  obrzęk i osłabienie fragmentu naczynia krwionośnego (tętniak), zwężenie lub zatkanie naczynia
  krwionośnego.
- jeśli u pacjenta występuje guz nadnerczy (guz chromochłonny nadnerczy).

Nie wolno przyjmować leku Atomoksetyna Medice, jeżeli występuje jakikolwiek z powyższych
przypadków. Jeżeli pacjent nie jest pewien, powinien porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed
rozpoczęciem stosowania leku Atomoksetyna Medice, ponieważ lek może nasilić te dolegliwości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zarówno dorośli, jak i dzieci powinni być świadomi następujących ostrzeżeń i środków ostrożności.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Atomoksetyna Medice należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą, jeśli u pacjenta występują:
- myśli lub zachowania samobójcze;
- choroby serca (w tym o wady serca) lub przyspieszony rytm serca. Lek Atomoksetyna Medice
  może zwiększać tętno (puls). U pacjentów z wadami serca zgłaszano przypadki nagłej śmierci;
- wysokie ciśnienie tętnicze krwi. Lek Atomoksetyna Medice może zwiększać ciśnienie tętnicze
  krwi;
- niskie ciśnienie tętnicze krwi. Lek Atomoksetyna Medice może powodować zawroty głowy lub
  omdlenia u osób, u których występuje niskie ciśnienie tętnicze krwi;
- nagłe zmiany ciśnienia tętniczego krwi lub rytmu serca;
- choroby układu sercowo-naczyniowego lub przebyty udar;
- choroby wątroby. Może być konieczne zmniejszenie dawki leku;
- reakcje psychotyczne, w tym omamy (słyszenie głosów lub widzenie nieistniejących rzeczy),
  wiara w nieprawdziwe rzeczy lub podejrzliwość;
- stan pobudzenia maniakalnego (podniecenie lub nadmierne pobudzenie, które powoduje
  niecodzienne zachowanie) i pobudzenie;
- uczucie agresji;
- nieprzyjazne i złe (wrogie) nastawienie;
- w przeszłości wystąpiła padaczka lub napady drgawek z jakiejkolwiek przyczyny. Lek
  Atomoksetyna Medice może zwiększać częstość występowania drgawek,
- odmienny niż zwykle nastrój (wahania nastroju) lub uczucie wielkiego smutku;
- trudne do opanowania, powtarzające się drgania którejkolwiek części ciała lub powtarzanie
  dźwięków lub słów.

Jeżeli występuje którykolwiek z powyżej opisanych przypadków należy porozmawiać o tym z
lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania leku Atomoksetyna Medice. Lek
Atomoksetyna Medice może nasilać te dolegliwości. Lekarz będzie sprawdzał, jak lek wpływa na
pacjenta.

Badania jakie lekarz wykona przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atomoksetyna Medice
przez pacjenta
Te badania są potrzebne, aby zdecydować, czy lek Atomoksetyna Medice jest odpowiedni dla
pacjenta.

Lekarz prowadzący będzie mierzyć
- ciśnienie tętnicze krwi i częstość akcji serca (tętno) pacjenta przed rozpoczęciem stosowania
  leku Atomoksetyna Medice i podczas leczenia,
  wzrost i masę ciała pacjenta podczas stosowania leku Atomoksetyna Medice, jeżeli pacjent jest
  dzieckiem lub nastolatkiem.

Należy porozmawiać z lekarzem w razie:
- przyjmowania jakichkolwiek innych leków
- występowania w przeszłości w rodzinie przypadków nagłej śmierci z niewyjaśnionej przyczyny
- występowania jakichkolwiek innych chorób (takich jak choroby serca) u pacjenta lub członków
  jego rodziny.

Ważne, aby przekazać lekarzowi jak najwięcej informacji. Pomoże to lekarzowi zdecydować, czy lek
Atomoksetyna Medice jest właściwy dla pacjenta. Lekarz może zlecić i inne badania medyczne,
potrzebne przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Lek Atomoksetyna Medice a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków
wydawanych bez recepty. Lekarz zdecyduje, czy można przyjmować lek Atomoksetyna Medice
jednocześnie z innymi lekami. W niektórych przypadkach lekarz może zdecydować o modyfikacji
dawki lub wolniejszym jej zwiększaniu.

Nie wolno stosować leku Atomoksetyna Medice z lekami będącymi inhibitorami monoaminooksydazy
(IMAO) stosowanymi w depresji. Patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Atomoksetyna Medice”.

Jeżeli pacjent przyjmuje inne leki, Atomoksetyna Medice może wpływać na ich działanie lub może
powodować działania niepożądane. W razie przyjmowania jakiegokolwiek z poniższych leków, należy
porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atomoksetyna
Medice:
- leki, które zwiększają ciśnienie tętnicze krwi lub są stosowane w celu kontroli ciśnienia
  tętniczego krwi,
- leki przeciwdepresyjne, np. imipramina, wenlafaksyna, mirtazapina, fluoksetyna lub
  paroksetyna,
- niektóre leki na kaszel lub przeziębienie, które zawierają substancje wpływające na ciśnienie
  tętnicze krwi. Ważne, aby sprawdzić to z farmaceutą podczas zakupu któregokolwiek z tych
  leków;
- niektóre leki stosowne w leczeniu chorób psychicznych,
- leki, które zwiększają ryzyko wystąpienia drgawek,
- niektóre leki, które mogą wydłużać okres pozostawania leku Atomoksetyna Medice w
  organizmie (takie jak chinidyna lub terbinafina);
- salbutamol (lek stosowany w leczeniu astmy) przyjmowany drogą doustną lub we
  wstrzyknięciach, może wywołać uczucie przyspieszonego bicia serca, lecz nie spowoduje
  nasilenia objawów astmy.

Poniższe leki mogą zwiększać ryzyko nieprawidłowego rytmu serca, jeżeli są przyjmowane
jednocześnie z lekiem Atomoksetyna Medice:
- leki stosowane w celu kontroli rytmu serca,
- leki, które zmieniają stężenie soli we krwi,
- leki stosowane w zapobieganiu i leczeniu malarii,
- niektóre antybiotyki (takie jak erytromycyna i moksyfloksacyna).

W razie wątpliwości, czy stosowane leki są wymienione w powyższej liście, należy zapytać o to
lekarza lub farmaceutę przed rozpoczęciem przyjmowania leku Atomoksetyna Medice.

Ciąża i karmienie piersią
Nie wiadomo, czy ten lek może oddziaływać na nienarodzone dziecko lub przenikać do mleka matki.
- Nie należy stosować tego leku podczas ciąży, chyba że tak zaleci lekarz.
- Należy unikać stosowania tego leku podczas karmienia piersią lub przerwać karmienie piersią.

Jeśli pacjentka:
- jest w ciąży lub karmi piersią,
- przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
- planuje rozpocząć karmienie piersią
- powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Po zastosowaniu leku Atomoksetyna Medice może wystąpić uczucie zmęczenia, senność lub zawroty
głowy. Pacjent powinien zachować ostrożność podczas prowadzenia samochodu lub obsługiwania
maszyn, do czasu kiedy nie pozna swojej reakcji na lek Atomoksetyna Medice. Jeśli występuje
uczucie zmęczenia, senność lub zawroty głowy, nie należy prowadzić ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o składnikach tabletek
Nie dzielić tabletek ponieważ atomoksetyna może podrażnić oko. Jeśli dojdzie do kontaktu
atomoksetyny z okiem należy jest natychmiast spłukać wodą i udać się po pomoc medyczną. Ręce i
jakiekolwiek inne części ciała, które mogły mieć kontakt z atomoksetyną należy umyć tak szybko jak
to możliwe.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Atomoksetyna Medice

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zazwyczaj lek przyjmuje się raz lub dwa
razy na dobę (rano i późnym popołudniem, bądź wczesnym wieczorem).
- Dzieci nie powinny przyjmować tego leku bez nadzoru dorosłego.
- Jeżeli podczas stosowania leku Atomoksetyna Medice raz na dobę wystąpi senność lub złe
  samopoczucie, lekarz może zalecić przyjmowanie leku dwa razy na dobę.
- Tabletek nie należy dzielić, zgniatać lub żuć i należy je połykać w całości, w czasie posiłków
  lub między posiłkami.
- Przyjmowanie leku codziennie, o tej samej porze dnia, pomoże pamiętać o jego zażyciu.

Jaką dawkę stosować

Dzieci i nastolatki (w wieku 6 lat lub starsze):
Lekarz zaleci odpowiednią dawkę leku Atomoksetyna Medice, którą wyliczy odpowiednio do masy
ciała pacjenta. Lekarz rozpocznie leczenie od mniejszej dawki, zanim zwiększy ją do wielkości
właściwej dla masy ciała pacjenta.

- Masa ciała do 70 kg: całkowita początkowa dawka dobowa wynosi około 0,5 mg na kg masy
  ciała przez co najmniej 7 dni. Następnie lekarz może zalecić zwiększenie dawki do zazwyczaj
  stosowanej dawki podtrzymującej wynoszącej około 1,2 mg na kg masy ciała na dobę.
- Masa ciała większa niż 70 kg: całkowita początkowa dawka dobowa wynosi 40 mg przez co
  najmniej 7 dni. Następnie lekarz może zalecić zwiększenie dawki do zazwyczaj stosowanej
  dawki podtrzymującej wynoszącej około 80 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa, jaką
  może przepisać lekarz, wynosi 100 mg.

Dorośli:
- Stosowanie leku Atomoksetyna Medice należy rozpocząć od całkowitej dawki dobowej
  wynoszącej 40 mg przez co najmniej 7 dni. Następnie lekarz może zalecić zwiększenie dawki
  do zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej wynoszącej od 80 mg do 100 mg na dobę.
  Maksymalna dawka dobowa, jaką może przepisać lekarz, wynosi 100 mg.

W razie choroby wątroby, lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Atomoksetyna Medice
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem i poinformować o liczbie
przyjętych tabletek. Najczęściej zgłaszanymi objawami po przedawkowaniu są objawy ze strony
układu pokarmowego, senność, zawroty głowy, drżenie i nietypowe zachowanie.

Pominięcie zastosowania leku Atomoksetyna Medice
W razie pominięcia dawki, należy zażyć ją tak szybko, jak to możliwe. Nie należy jednak przyjmować
w ciągu 24 godzin dawki większej niż całkowita zalecana dawka dobowa. Nie należy stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Atomoksetyna Medice
Po odstawieniu leku Atomoksetyna Medice zazwyczaj nie występują żadne działania niepożądane, ale
mogą powrócić objawy ADHD. Należy porozmawiać z lekarzem przed odstawieniem leku.

W czasie przyjmowania leku, lekarz będzie wykonywać następujące czynności:

Lekarz będzie przeprowadzać badania
- przed rozpoczęciem leczenia – aby upewnić się, że stosowanie leku Atomoksetyna Medice
  będzie bezpieczne i korzystne dla pacjenta;
- w trakcie leczenia – badania będą przeprowadzane nie rzadziej niż co 6 miesięcy, choć
  prawdopodobnie częściej.

Badania będą także wykonywane w razie zmiany dawki. Będą one obejmować:
- pomiar wzrostu oraz masy ciała u dzieci i młodych osób
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna
- sprawdzenie, czy nie występują jakiekolwiek problemy lub czy działania niepożądane nie
  nasiliły się w czasie przyjmowania leku Atomoksetyna Medice.

Długotrwałe leczenie
Leku Atomoksetyna Medice nie trzeba stosować do końca życia. Po roku stosowania leku
Atomoksetyna Medice lekarz oceni wyniki leczenia, aby ustalić, czy nadal trzeba przyjmować lek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Chociaż u niektórych osób występują działania niepożądane, większości osób lek Atomoksetyna
Medice pomaga. Lekarz poinformuje pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. W razie wystąpienia któregokolwiek z
poniższych działań niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentów)
- odczuwane lub rzeczywiste przyspieszone bicie serca, zaburzenia rytmu serca,
- myśli lub skłonności samobójcze,
- uczucie agresji,
- wrogie nastawienie lub złość (wrogość),
- wahania nastroju lub zmiany nastroju,
- ciężkie reakcje alergiczne, których objawami są:
- obrzęk twarzy lub gardła,
- trudności z oddychaniem,
- pokrzywka (niewielkie swędzące wykwity na skórze),
- napady drgawek,
- objawy psychotyczne, w tym omamy (słyszenie głosów lub widzenie rzeczy, których nie ma),
  wiara w nieprawdziwe rzeczy lub podejrzliwość.

U dzieci i młodych dorosłych w wieku poniżej 18 lat występuje zwiększone ryzyko działań
niepożądanych, takich jak:
- myśli lub skłonności samobójcze (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 leczonych
  pacjentów).
- wahania nastroju lub zmiany nastroju (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 leczonych
  pacjentów)

U osób dorosłych występuje zmniejszone ryzyko działań niepożądanych (mogą wystąpić nie częściej
niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów) takich jak:
- napady drgawek,
- objawy psychotyczne, w tym omamy (słyszenie głosów lub widzenie rzeczy, których nie ma),
  wiara w nieprawdziwe rzeczy lub podejrzliwość.

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 leczonych pacjentów):
- uszkodzenie wątroby.

Należy przerwać stosowanie leku Atomoksetyna Medice i natychmiast skontaktować się z
lekarzem w razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów:
- mocz o ciemnym zabarwieniu,
- żółte zabarwienie skóry lub oczu,
- bolesności w górnej prawej części brzucha pod żebrami, występująca pod wpływem nacisku
  (tkliwość uciskowa),
- nieuzasadnione nudności,
- zmęczenie,
- świąd,
- objawy grypopodobne.

Inne zgłaszane działania niepożądane podano poniżej. Jeżeli objawy się nasilą, należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)
Dzieci i młodzież w wieku powyżej 6 lat
- ból głowy,
- ból brzucha,
- zmniejszenie łaknienia (brak uczucia głodu),
- nudności lub wymioty,
- senność,
- zwiększone ciśnienie krwi,
- przyspieszenie pracy serca (tętna),

U większości pacjentów objawy te mogą ustąpić po pewnym czasie.

Dorośli
- nudności,
- suchość w jamie ustnej
- ból głowy,
- zmniejszenie łaknienia (brak uczucia głodu),
- problemy z zasypianiem, kontynuacją snu i wczesne budzenie się
- zwiększone ciśnienie krwi,
- przyspieszenie pracy serca (tętna),

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

Dzieci i młodzież w wieku powyżej 6 lat
- rozdrażnienie lub pobudzenie,
- zaburzenia snu, w tym wczesne budzenie się,
- depresja,
- uczucie smutku lub braku nadziei,
- lęk,
- tiki,
- rozszerzone źrenice (ciemny środek oka)
- zawroty głowy,
- zaparcie,
- utrata apetytu,
- zaburzenia żołądkowe, niestrawność,
- spuchnięta, zaczerwieniona lub swędząca skóra,
- wysypka,
- letarg,
- ból w klatce piersiowej,
- zmęczenie,
- zmniejszenie masy ciała,

Dorośli
- pobudzenie,
- zmniejszone zainteresowanie seksem,
- zaburzenie snu,
- depresja,
- uczucie smutku lub braku nadziei,
- lęk,
- zawroty głowy,
- zaburzenia smaku lub zmiana smaku, która się utrzymuje,
- drżenie
- mrowienie albo drętwienie rąk lub stóp,
- senność, ospałość, uczucie zmęczenia,
- zaparcia,
- ból brzucha,
- niestrawność
- wzdęcie z oddawaniem gazów,
- wymioty
- uderzenia gorąca lub nagłe zaczerwienienie,
- odczuwane lub rzeczywiste przyspieszone bicie serca,
- spuchnięta, zaczerwieniona lub swędząca skóra,
- zwiększona potliwość
- wysypka,
- trudności z oddawaniem moczu, takie jak niemożność oddania moczu, częste oddawanie
  moczu lub trudność w rozpoczęciu oddawania moczu, ból podczas oddawania moczu,
- zapalenie gruczołu krokowego,
- ból w pachwinie u mężczyzn,
- niemożność uzyskania wzwodu,
- opóźniony orgazm,
- trudność w utrzymaniu wzwodu,
- skurcze menstruacyjne,
- brak sił lub energii,
- zmęczenie,
- letarg,
- dreszcze,
- rozdrażnienie, roztrzęsienie,
- uczucie pragnienia,
- zmniejszenie masy ciała.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 leczonych
pacjentów):
Dzieci i młodzież w wieku powyżej 6 lat
- omdlenia
- drżenie
- migrena
- niewyraźne widzenie
- nieprawidłowe odczucia skórne, takie jak pieczenie, kłucie, swędzenie lub mrowienie,
- mrowienie albo drętwienie rąk lub stóp,
- napady padaczkowe (drgawki),
- odczuwane lub rzeczywiste przyspieszone bicie serca (wydłużenie odstępu QT),
- duszność,
- zwiększona potliwość,
- świąd skóry,
- brak sił lub energii,

Dorośli
- niepokój,
- tiki,
- omdlenia,
- migrena,
- niewyraźne widzenie,
- zaburzenia rytmu serca (wydłużenie odcinka QT),
- uczucie zimna palców rąk i nóg,
- ból w klatce piersiowej,
- duszność,
- czerwone swędzące pęcherze na skórze (pokrzywka)
- skurcze mięśni,
- nagła potrzeba oddania moczu,
- nieprawidłowy orgazm lub jego brak,
- nieregularne miesiączkowanie,
- zaburzenia wytrysku.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 leczonych
pacjentów)
Dzieci i młodzież w wieku powyżej 6 lat
- słabe krążenie krwi, które powoduje drętwienie i bladość palców u rąk i u nóg (objaw Raynauda),
- trudności z oddawaniem moczu, takie jak częste oddawanie moczu lub
- trudność w rozpoczęciu oddawania moczu, ból podczas oddawania moczu,
- przedłużony i bolesny wzwód,
- ból w pachwinie u mężczyzn,

Dorośli
- słabe krążenie krwi, które powoduje drętwienie i bladość palców u rąk i u nóg (objaw Raynauda),
- przedłużony i bolesny wzwód.

Wpływ na wzrost
U niektórych dzieci po rozpoczęciu przyjmowania leku Atomoksetyna Medice następuje
zahamowanie wzrostu (masy ciała i wzrostu). Jednak podczas długotrwałego leczenia dzieci uzyskują
prawidłową dla ich grupy wiekowej masę ciała i wzrost.
Lekarz będzie kontrolować wzrost i masę ciała dziecka. Jeżeli dziecko nie będzie rosło lub przybierało
na wadze zgodnie z oczekiwaniami, lekarz może zdecydować o zmianie dawki lub czasowym
przerwaniu stosowania leku Atomoksetyna Medice.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Atomoksetyna Medice

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Atomoksetyna Medice 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg
tabletki powlekane
Substancją czynną leku jest atomoksetyna w postaci chlorowodorku.
Każda tabletka powlekana zawiera atomoksetyny chlorowodorek w ilości odpowiadającej 10 mg, 18
mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg lub 100 mg atomoksetyny.

Pozostałe składniki to:
Wapnia wodorofosforan,
Celuloza mikrokrystaliczna,
Wapnia fosforan,
Kroskarmeloza sodowa,
Magnezu stearynian,
Alkohol poliwinylowy,
Makrogol 4000,
Talk,
Tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Atomoksetyna Medice i co zawiera opakowanie
Atomoksetyna Medice 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tabletki powlekane to
białe, owalne tabletki powlekane z napisem odpowiednio „10”, „18”, „25”, „40”, „60”, „80” „100” po
jednej stronie.

Atomoksetyna Medice 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg tabletki powlekane są
pakowane w blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Dostępne wielkości opakowań to 7, 14, 28, 35, 49, 56 lub 84 tabletek powlekanych.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
Niemcy
Tel.: +49 (0) 2371 937-0
Faks: +49 (0) 2371 937-106
E-mail: info@medice.de