*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
UWAGA: aby dokonać rezerwacji produktu, wybierz preferowaną aptekę
UWAGA: ten lek nie jest dostępny w wybranej lokalizacji

Sprawdź dostępność w aptekach

Lek na receptę

Coroswera 20 mg+10 mg 30 Tabletek Powlekanych

Opis produktu

1. Co to jest lek Coroswera i w jakim celu się go stosuje

Lek Coroswera zawiera dwie różne substancje czynne. Jedną z substancji czynnych jest rozuwastatyna
należąca do grupy leków zwanych statynami, a drugą substancją czynną jest ezetymib.

Coroswera jest lekiem stosowanym w celu zmniejszenia stężenia we krwi cholesterolu całkowitego,
tzw. „złego” cholesterolu (cholesterol LDL) i substancji tłuszczowych nazywanych triglicerydami.
Ponadto, Coroswera zwiększa stężenie tzw. „dobrego” cholesterolu (cholesterol HDL). Cholesterol
HDL jest często nazywany „dobrym”, ponieważ pomaga w zapobieganiu gromadzenia się „złego”
cholesterolu w tętnicach i tym samym chroni przed chorobami serca.

Lek Coroswera zmniejsza stężenie cholesterolu działając na dwa sposoby: zmniejsza ilość cholesterolu
wchłanianego w przewodzie pokarmowym oraz ilość cholesterolu wytwarzanego w organizmie.

Lek Coroswera stosuje się u pacjentów, u których sama dieta nie wystarcza, aby utrzymać prawidłowe
stężenie cholesterolu. Podczas stosowania tego leku należy cały czas przestrzegać diety obniżającej
stężenie cholesterolu.

Lekarz może przepisać lek Coroswera, jeśli pacjent przyjmuje już rozuwastatynę i ezetymib w takich
samych dawkach, jak w leku złożonym.

Jeśli u pacjenta występuje choroba serca, lek Coroswera zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu,
konieczności wykonywania zabiegu chirurgicznego w celu poprawy przepływu krwi w sercu lub
konieczności hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.

Lek Coroswera nie pomaga w zmniejszeniu masy ciała.

Należy kontynuować przyjmowanie leku Coroswera, nawet jeśli stężenie cholesterolu we krwi
utrzymuje się na właściwym poziomie, ponieważ zapobiega to ponownemu wzrostowi poziomu
cholesterolu
i tworzeniu się jego złogów w tętnicach. Należy przerwać leczenie w przypadku, gdy
zaleci to lekarz lub gdy pacjentka zajdzie w ciążę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coroswera

Kiedy nie stosować leku Coroswera
- jeśli pacjent ma uczulenie na rozuwastatynę lub ezetymib, lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie
  stosowania leku Coroswera, powinna natychmiast przerwać jego stosowanie i poinformować
  o tym lekarza
. Podczas przyjmowania leku Coroswera należy unikać zajścia w ciążę, stosując
  skuteczne metody zapobiegania ciąży;
- jeśli pacjent ma chorobę wątroby;
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek;
- jeśli pacjent odczuwa nawracające, niewyjaśnione bóle mięśni;
- jeśli pacjent przyjmuje skojarzenie sofosbuwiru/welpataswiru/woksylaprewiru (stosowane w
  leczeniu wirusowego zakażenia wątroby zwanego zapaleniem wątroby typu C);
- jeśli pacjent przyjmuje lek zwany cyklosporyną (stosowany na przykład po przeszczepach
  narządów).

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub pacjent ma co do tego wątpliwości),
należy zwrócić się do lekarza.

Ponadto, nie należy stosować leku Coroswera 40 mg + 10 mg (najwyższa dawka), jeśli:
- pacjent ma umiarkowane zaburzenie czynności nerek (w razie wątpliwości, należy skontaktować
  się z lekarzem);
- u pacjenta występuje nieprawidłowa czynność tarczycy;
- pacjent odczuwał nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśniowe, w przeszłości występowały
  u niego lub u jego krewnych schorzenia mięśni, bądź wcześniejsze problemy dotyczące mięśni;
- pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu;
- pacjent pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii);
- pacjent przyjmuje inne leki zwane fibratami w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu;
- jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta lub pacjent ma co do tego
  wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Coroswera należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
- pacjent ma zaburzenia czynności nerek;
- pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;
- pacjent odczuwał nawracające lub niewyjaśnione bóle mięśniowe, w przeszłości występowały
  u niego lub u jego krewnych schorzenia mięśni, bądź wcześniejsze problemy dotyczące mięśni
  miały związek z przyjmowaniem innych leków zmniejszających stężenie cholesterolu. W razie
  niewyjaśnionych bólów mięśni, zwłaszcza połączonych ze złym samopoczuciem lub gorączką,
  należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Należy również powiedzieć lekarzowi lub
  farmaceucie o utrzymującym się osłabieniu mięśni;
- pacjent regularnie spożywa duże ilości alkoholu;
- u pacjenta występuje nieprawidłowa czynność tarczycy;
- pacjent przyjmuje inne leki zwane fibratami w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu. Należy
  przeczytać tę ulotkę, nawet jeśli pacjent przyjmował wcześniej leki obniżające stężenie
  cholesterolu;
- pacjent otrzymuje leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV, np. rytonawir z lopinawirem i
  (lub) atazanawir, patrz punkt „Coroswera a inne leki”;
- pacjent otrzymuje lub otrzymywał w ciągu ostatnich 7 dni doustnie lub we wstrzyknięciu lek
  o nazwie kwas fusydowy (stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych). Jednoczesne
  stosowanie kwasu fusydowego i leku Coroswera może prowadzić do poważnych zaburzeń
  dotyczących mięśni (rabdomioliza);
- pacjent ma ponad 70 lat (gdyż lekarz będzie musiał wybrać dla niego odpowiednią dawkę
  początkową leku Coroswera);
- pacjent ma ciężką niewydolność oddechową;
- pacjent pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii). Lekarz ustali
  odpowiednią dla pacjenta początkową dawkę leku Coroswera;
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła wysypka skórna o ciężkim nasileniu lub łuszczenie się
  skóry, pęcherze i (lub) owrzodzenia w jamie ustnej po przyjęciu rozuwastatyny lub innych
  leków zawierających rozuwastatynę.

Podczas stosowania tego leku lekarz będzie uważnie kontrolował stan pacjentów z cukrzycą lub
z czynnikami ryzyka jej rozwoju. Istnieje duże prawdopodobieństwo zagrożenia rozwojem cukrzycy,
jeśli pacjent ma duże stężenia cukrów i tłuszczów we krwi, nadwagę i wysokie ciśnienie tętnicze.

U niewielkiej liczby osób statyny mogą wpływać na czynność wątroby. Wykrywa się to prostym
badaniem, sprawdzającym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi. Dlatego lekarz
zalecać będzie regularne wykonywanie badań krwi (próba czynnościowa wątroby) przed i w trakcie
stosowania leku Coroswera.

W związku ze stosowaniem rozuwastatyny notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych, w tym
zespół Stevensa-Johnsona i reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS). Jeśli
wystąpi którykolwiek z objawów opisanych w punkcie 4, należy przerwać stosowanie leku Coroswera
i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku Coroswera u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Coroswera a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:
- cyklosporyna (lek stosowany np. po przeszczepach narządów);
- warfaryna, klopidogrel lub tikagrelor (lub jakikolwiek inny lek stosowany w celu rozrzedzenia
  krwi, taki jak fenprokumon, acenokumarol lub fluindion);
- fibraty (takie jak gemfibrozyl, fenofibrat) lub inne leki stosowane w celu obniżenia cholesterolu
  (takie jak ezetymib);
- leki na niestrawność (stosowane w celu zneutralizowania kwasu w żołądku);
- erytromycyna (antybiotyk);
- doustne środki antykoncepcyjne (tabletka antykoncepcyjna);
- hormonalna terapia zastępcza;
- regorafenib (stosowany w leczeniu raka);
- darolutamid (stosowany w leczeniu raka);
- którykolwiek z następujących leków stosowanych w leczeniu zakażeń wirusowych, w tym
  zakażenia wirusem HIV lub wirusowego zapalenia wątroby typu C, stosowanych w monoterapii
  lub skojarzeniu z innym lekiem (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”): rytonawir,
  lopinawir, atazanawir, sofosbuwir, woksylaprewir, ombitaswir, parytaprewir, dasabuwir,
  welpataswir, grazoprewir, elbaswir, glekaprewir, pibrentaswir;
- kolestyramina (lek obniżający poziom cholesterolu), ponieważ wpływa na sposób działania
  ezetymibu;
- jeśli konieczne jest doustne przyjmowanie kwasu fusydowego w celu leczenia zakażenia
  bakteryjnego, należy tymczasowo zaprzestać stosowania tego leku. Lekarz poinformuje kiedy
  można będzie ponownie rozpocząć stosowanie leku Coroswera. Przyjmowanie leku Coroswera
  z kwasem fusydowym w rzadkich przypadkach może prowadzić do osłabienia, tkliwości lub
  bólu mięśni (rabdomioliza). Więcej informacji na temat rabdomiolizy, patrz punkt 4.

Działanie tych leków może być zmienione na skutek działania leku Coroswera lub mogą one zmieniać
działanie leku Coroswera.

Stosowanie leku Coroswera z jedzeniem i piciem
Lek Coroswera można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku Coroswera
, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka
zajdzie w ciążę w okresie stosowania leku Coroswera, powinna natychmiast przerwać jego
stosowanie
i poinformować o tym lekarza. Podczas przyjmowania leku Coroswera należy unikać
zajścia w ciążę, stosując skuteczne metody zapobiegnia ciąży.
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Większość osób może prowadzić samochód oraz obsługiwać maszyny w okresie przyjmowania leku
Coroswera, ponieważ jego stosowanie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn. Jednak u niektórych pacjentów występują zawroty głowy podczas stosowania leku
Coroswera. W przypadku ich wystąpienia należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem próby
prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Coroswera zawiera laktozę i sód
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Coroswera

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Coroswera pacjent powinien stosować dietę obniżającą
  poziom cholesterolu oraz przyjmować rozuwastatynę i ezetymib w takich samych dawkach, jak
  w leku złożonym. Ten lek nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia.
- Pacjent powinien kontynuować stosowanie diety obniżającej poziom cholesterolu w czasie
  leczenia lekiem Coroswera.

Zalecana dawka to jedna tabletka leku Coroswera raz na dobę, podawana doustnie. Lek można
stosować o dowolnej porze dnia, z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletkę należy połykać w całości,
popijając wodą. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku Coroswera u dzieci i młodzieży.

Regularne kontrolowanie stężenia cholesterolu
Ważne, aby zgłaszać się do lekarza na regularną kontrolę w celu upewnienia się, czy udało się uzyskać
i utrzymać prawidłowy poziom stężenia cholesterolu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coroswera
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub oddziałem
ratunkowym najbliższego szpitala, gdyż może być konieczna pomoc medyczna.
W przypadku, gdy konieczna jest hospitalizacja lub zastosowanie innych leków w celu leczenia
innego schorzenia, należy poinformować personel medyczny o stosowaniu leku Coroswera.

Pominięcie zastosowania leku Coroswera
W razie pominięcia dawki leku następną tabletkę należy przyjąć o właściwej porze. Nie należy
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Coroswera
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent chce przerwać przyjmowanie leku Coroswera. Po
odstawieniu leku Coroswera stężenie cholesterolu może się znowu zwiększyć.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Ważne, aby pacjent wiedział, jakie działania niepożądane mogą się wiązać ze stosowaniem leku.
Zazwyczaj są one łagodne i ustępują po krótkim czasie.

Należy przerwać przyjmowanie leku Coroswera i niezwłocznie zwrócić się o pomoc
medyczną:
- Jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych reakcji alergicznych:
   - trudności w oddychaniu, z lub bez obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła.
   - obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w
     połykaniu.
   - silne swędzenie skóry (wysypka grudkowa).
- Lub jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:
  -­ zespół toczniopodobny (w tym wysypka, zaburzenia stawów i wpływ na krwinki).
­  - zerwanie mięśnia.
­  - zaczerwienione płaskie, tarczowate lub okrągłe plamy na tułowiu, często z pęcherzami
    w środku, łuszczenie się skóry, owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie, na narządach
    płciowych i w obrębie oczu. Występowanie tego typu groźnych wysypek skórnych
    mogą poprzedzać gorączka i objawy grypopodobne (zespół Stevensa-Johnsona).
  - ­ rozległa wysypka, wysoka temperatura ciała i powiększone węzły chłonne (zespół
    DRESS lub zespół nadwrażliwości na lek).

Ponadto, należy przerwać stosowanie leku Coroswera i natychmiast skontaktować się z
lekarzem, jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek nietypowe bóle mięśni, które trwają dłużej niż
można się było spodziewać. Podobnie jak w przypadku innych statyn, u bardzo niewielkiej liczby
osób występowały przykre objawy mięśniowe, które rzadko nasilały się, przechodząc w potencjalnie
zagrażające życiu uszkodzenie mięśni zwane rabdomiolizą.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):
- ból głowy
- ból brzucha
- zaparcia
- nudności
- ból mięśni
- uczucie osłabienia
- zawroty głowy
- zwiększenie ilości białka w moczu - zwykle ustępuje samoistnie bez konieczności przerywania
  przyjmowania tabletek Coroswera (dotyczy tabletek zawierających 40 mg rozuwastatyny)
- cukrzyca - jest bardziej prawdopodobna u pacjentów z dużym stężeniem cukru i tłuszczów we
  krwi, z nadwagą i wysokim ciśnieniem krwi. Lekarz prowadzący będzie monitorował stan
  pacjenta podczas stosowania tego leku.
- zwiększenie wyników niektórych badań krwi oceniających czynność wątroby (aktywność
  aminotransferaz)
- tkliwość lub osłabienie mięśni
- biegunka
- wzdęcia
- uczucie zmęczenia

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):
- wysypka, swędzenie lub inne reakcje skórne
- zwiększenie ilości białka w moczu - zwykle ustępuje samoistnie, bez konieczności przerywania
  przyjmowania tabletek Coroswera (dotyczy tabletek zawierających 5-20 mg rozuwastatyny)
- uczucie mrowienia
- suchość w jamie ustnej
- pokrzywka
- ból pleców
- osłabienie mięśni, ból rąk i nóg
- obrzęk, zwłaszcza dłoni i stóp
- zwiększenie wyników niektórych badań krwi oceniających czynność mięśni (aktywność kinazy
  kreatynowej, CK)
- kaszel
- niestrawność
- zgaga
- ból stawów
- skurcze mięśni
- ból szyi
- zmniejszenie apetytu
- ból
- ból w klatce piersiowej
- uderzenia gorąca (zaczerwienienie)
- wysokie ciśnienie krwi

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):
- ciężkie reakcje alergiczne - objawy obejmują obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła,
  trudności w połykaniu i oddychaniu, silne swędzenie skóry (wysypka grudkowa). Jeśli pacjent
  podejrzewa, że wystąpiła u niego reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku

  Coroswera i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.
- uszkodzenie mięśni u dorosłych – jako środek ostrożności należy przerwać stosowanie leku
  Coroswera i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek
  nietypowe, utrzymujące się bóle mięśni
- silny ból brzucha (stan zapalny trzustki)
- zmniejszenie liczby krwinek, które może powodować siniaczenie/krwawienie
  (trombocytopenia)

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
- żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)
- zapalenie wątroby
- ślady krwi w moczu
- uszkodzenie nerwów w nogach i rękach (np. drętwienie)
- utrata pamięci
- powiększenie piersi u mężczyzn (ginekomastia)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zaburzenia snu, w tym bezsenność i koszmary senne
- zaburzenia seksualne
- depresja
- problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i (lub) duszność lub gorączka
- uszkodzenie ścięgna
- utrzymujące się osłabienie mięśni
- problemy z wątrobą
- czerwona wypukła wysypka, czasami ze zmianami w kształcie tarczy (rumień wielopostaciowy)
- rozpad mięśni prążkowanych
- kamica żółciowa lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (co może powodować bóle brzucha,
  nudności, wymioty)

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Coroswera

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po skrócie
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Brak
specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Coroswera
- Substancjami czynnymi leku są rozuwastatyna i ezetymib.
  5 mg + 10 mg: każda tabletka powlekana zawiera 5 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny
  wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
  10 mg + 10 mg: każda tabletka powlekana zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny
  wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
  15 mg + 10 mg: każda tabletka powlekana zawiera 15 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny
  wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
  20 mg + 10 mg: każda tabletka powlekana zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny
  wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
  40 mg + 10 mg: każda tabletka powlekana zawiera 40 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny
  wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
- Pozostałe składniki to: w rdzeniu tabletki - celuloza mikrokrystaliczna, laktoza, mannitol,
  krospowidon typ A, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, powidon K30, sodu
  laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna; w otoczce tabletki - laktoza jednowodna,
  hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, żelaza tlenek żółty (E 172) – tylko dla tabletek
  powlekanych 10 mg + 10 mg i 15 mg + 10 mg, żelaza tlenek czerwony (E 172) – tylko dla tabletek
  powlekanych 15 mg + 10 mg, 20 mg + 10 mg i 40 mg + 10 mg, żelaza tlenek czarny (E 172) –
  tylko dla tabletek powlekanych 40 mg + 10 mg.
  Patrz punkt 2 „Lek Coroswera zawiera laktozę i sód”.

Jak wygląda lek Coroswera i co zawiera opakowanie
5 mg + 10 mg: białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki powlekane ze
ściętymi krawędziami, z wytłoczonym napisem „R1” po jednej stronie tabletki. Średnica tabletki:
około 10 mm.
10 mg + 10 mg: jasnobrązowawo-żółte do jasnobrązowo-żółtych, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe
tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym napisem „R2” po jednej stronie tabletki.
Średnica tabletki: około 10 mm.
15 mg + 10 mg: jasnoróżowo-pomarańczowe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki powlekane
ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym napisem „R3” po jednej stronie tabletki. Średnica tabletki:
około 10 mm.
20 mg + 10 mg: jasnoróżowe, okrągłe, obustronnie lekko wypukłe tabletki powlekane ze ściętymi
krawędziami, z wytłoczonym napisem „R4” po jednej stronie tabletki. Średnica tabletki: około 10 mm.
40 mg + 10 mg: jasnoszarawo-fioletowe do jasnoszaro-fioletowych, okrągłe, obustronnie lekko
wypukłe tabletki powlekane ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym napisem „R5” po jednej stronie
tabletki. Średnica tabletki: około 10 mm.

Lek Coroswera jest dostępny w pudełkach tekturowych zawierających 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90
lub 98 tabletek powlekanych w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Krka Polska Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa