*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
UWAGA: aby dokonać rezerwacji produktu, wybierz preferowaną aptekę
UWAGA: ten lek nie jest dostępny w wybranej lokalizacji

Sprawdź dostępność w aptekach

Lek na receptę

Pentaxim 1 Ampułkostrzykawka + 2 gły

Opis produktu

1. Co to jest szczepionka PENTAXIM i w jakim celu się ją stosuje

PENTAXIM jest szczepionką. Szczepionki stosowane są w celu ochrony przed chorobami zakaźnymi.
Po wstrzyknięciu szczepionki PENTAXIM (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis
i inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b) układ immunologiczny
powoduje powstanie ochrony przeciw tym chorobom.

PENTAXIM (DTaP-IPV/Hib) pomaga chronić dzieci przed błonicą, tężcem, krztuścem i poliomyelitis
oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, posocznica i inne) u dzieci od ukończenia 6. tygodnia życia.
Szczepionka ta nie chroni przed zakażeniami wywołanymi przez inne typy Haemophilus influenzae
i przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywoływanymi przez inne drobnoustroje.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki PENTAXIM

Kiedy nie stosować szczepionki PENTAXIM:
• jeśli dziecko jest uczulone (nadwrażliwe):
  - na jakikolwiek ze składników szczepionki (wymienionych w punkcie 6. „Co zawiera
    PENTAXIM”),
  - na glutaraldehyd, neomycynę, streptomycynę i polimyksynę B (które są używane w procesie
    wytwarzania i mogą być obecne w ilościach śladowych),
  - na szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowe lub pełnokomórkowe),
• jeśli u dziecka wystąpiła reakcja alergiczna po uprzednim podaniu tej samej szczepionki lub
  szczepionki zawierającej takie same substancje,
• jeśli u dziecka występuje postępująca encefalopatia (uszkodzenie mózgu),
• jeśli u dziecka wystąpiła encefalopatia (uszkodzenie mózgu) w ciągu 7 dni po poprzedniej dawce
  szczepionki przeciw krztuścowi (bezkomórkowej lub pełnokomórkowej),

• jeśli u dziecka występuje gorączka lub choroba, która wystąpiła nagle (ostra choroba), szczepienie
  powinno być przełożone.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując szczepionkę PENTAXIM:
• jeśli u dziecka występują zaburzenia krwi takie jak obniżenie liczby płytek krwi (trombocytopenia)
  lub zaburzenia krzepnięcia, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia podczas podania
  domięśniowego,
• jeśli wcześniej u dziecka występowały drgawki gorączkowe, niezwiązane z poprzednim podaniem
  szczepionki, jest szczególnie ważne, aby kontrolować temperaturę ciała w ciągu 48 godzin po
  szczepieniu i podawać w tym okresie leki przeciwgorączkowe,
• jeśli jakikolwiek z wymienionych niżej objawów wystąpił po uprzednim podaniu szczepionki
  (decyzja o podaniu kolejnych dawek szczepionki zawierającej krztusiec powinna być starannie
  rozważona):
  - gorączka 40°C lub wyższa w ciągu 48 godzin niespowodowana inną zidentyfikowaną
    przyczyną,
  - zapaść lub stan podobny do wstrząsu z zespołem hipotensyjno-hiporeaktywnym (obniżenie
    aktywności) w ciągu 48 godzin po szczepieniu,
  - długotrwały, nieutulony płacz trwający 3 godziny lub dłużej, który wystąpił w ciągu 48
    godzin po szczepieniu,
  - drgawki z lub bez gorączki, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu,
• jeśli u dziecka występują lub wystąpiły stany chorobowe lub reakcje alergiczne, szczególnie reakcje
  alergiczne po podaniu szczepionki PENTAXIM,
• jeśli u dziecka po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (szczepionki
  przeciw tężcowi), wystąpił zespół Guillain-Barré (nietypowa wrażliwość, niedowład) lub zapalenie
  nerwu barkowego (niedowład, rozlany ból ręki i ramienia), to decyzja o podaniu jakiejkolwiek
  szczepionki zawierającej toksoid tężcowy powinna zostać oceniona przez lekarza,
• jeśli u dziecka po podaniu szczepionki zawierającej antygen Haemophilus influenzae typ b wystąpiło
  opuchnięcie (reakcje obrzękowe) kończyn dolnych, te dwie szczepionki, szczepionka przeciw błonicy,
  tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typ b
  skoniugowana, powinny być podane w dwa różne miejsca ciała, każda w innym dniu,
• w przypadku dziecka z niedoborami odporności lub w trakcie leczenia kortykosteroidami, lekami
  cytotoksycznymi, radioterapią lub innymi lekami, które mogą obniżyć odporność, odpowiedź
  immunologiczna po podaniu szczepionki może być osłabiona. Zaleca się w tym przypadku przełożyć
  szczepienie do czasu ukończenia leczenia lub wyzdrowienia. Jednakże szczepienie dzieci z
  przewlekłym niedoborem odporności takim jak zakażenie wirusem HIV jest zalecane nawet, jeśli
  odpowiedź immunologiczna może być ograniczona,
• PENTAXIM nie chroni przed chorobami inwazyjnymi wywołanymi przez serotypy inne niż
  Haemophilus influenzae typ b ani przed zapaleniami opon mózgowo-rdzeniowych wywołanymi przez
  inne drobnoustroje.

Zasłabnięcie może wystąpić po, lub nawet przed jakimkolwiek wkłuciem igły. Dlatego należy
poinformować lekarza lub pielęgniarkę jeśli pacjent doświadczył omdleń przy poprzednich
wstrzyknięciach.

Szczepionka PENTAXIM a inne leki
Ta szczepionka może być podana jednocześnie ze szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce
(M-M-RVAXPRO) lub ze szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
(HBVAXPRO), ale w dwa różne miejsca ciała, to znaczy dwie różne nogi lub dwie różne ręce.
Jeśli dziecko powinno otrzymać PENTAXIM jednocześnie z innymi, niż wyżej wymienione
szczepionki, należy poprosić lekarza lub farmaceutę o dodatkowe informacje.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które u pacjenta planuje się stosować.

Szczepionka PENTAXIM zawiera fenyloalaninę, etanol i sód
Szczepionka PENTAXIM zawiera 12,5 mikrogramów fenyloalaniny w każdej dawce 0,5 ml.

Fenyloalanina może być szkodliwa dla pacjentów z fenyloketonurią, rzadką chorobą genetyczną,
w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, ponieważ organizm nie usuwa jej w odpowiedni
sposób.

Szczepionka PENTAXIM zawiera 2 mg alkoholu (etanolu) w każdej dawce 0,5 ml. Mała ilość alkoholu
w tej szczepionce nie będzie powodowała zauważalnych skutków.

Szczepionka PENTAXIM zawiera mniej niż 1 mmol sodu na dawkę, to znaczy szczepionkę uznaje się za
„wolną od sodu”.

3. Jak stosować szczepionkę PENTAXIM

Dawkowanie

Szczepionkę stosuje się u dzieci od ukończenia 6. tygodnia życia.
Szczepienie pierwotne: 3 wstrzyknięcia podane w odstępach 1 do 2 miesięcy.
Dawka uzupełniająca: 1 wstrzyknięcie po roku po trzeciej dawce szczepienia pierwotnego, zwykle
pomiędzy 16. a 18. miesiącem życia.

Pominięcie jednej dawki szczepionki PENTAXIM
W razie pominięcia jednej dawki szczepionki, należy poinformować lekarza, który zdecyduje kiedy
podać pominiętą dawkę.
Należy upewnić się, że dziecko otrzymało pełny cykl szczepienia, w przeciwnym razie ochrona może
być nieskuteczna.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Ciężkie reakcje alergiczne
Ciężkie reakcje alergiczne, choć rzadko, mogą wystąpić po szczepieniu zwykle kiedy dziecko
przebywa jeszcze w miejscu, w którym zostało zaszczepione.
Jeśli po opuszczeniu placówki, gdzie wykonano szczepienie wystąpią jakiekolwiek objawy
wymienione poniżej, należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem
ratunkowym:
• Opuchnięcie twarzy (obrzęk twarzy), nagłe opuchnięcie twarzy lub szyi (obrzęk naczynioruchowy,
  obrzęk Quinckego).
• Nagłe i poważne złe samopoczucie ze spadkiem ciśnienia krwi powodujące zawroty głowy i utratę
  przytomności, przyspieszony rytm serca związany z zaburzeniami układu oddechowego (reakcja
  anafilaktyczna i wstrząs).

Inne działania niepożądane
Jeśli u dziecka wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, utrzymuje się lub nasila,
należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Bardzo częste reakcje (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 dzieci):
• brak apetytu
• nerwowość, drażliwość
• nietypowy płacz
• senność
• wymioty
• zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia (rumień)
• gorączka 38°C lub powyżej
• opuchnięcie (obrzęk) w miejscu wstrzyknięcia
• ból w miejscu wstrzyknięcia

Częste reakcje (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 dzieci ale więcej niż 1 na 100 dzieci):
• biegunka
• stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia
• bezsenność, zaburzenia snu

Niezbyt częste reakcje (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 dzieci ale więcej niż 1 na 1000 dzieci):
• zaczerwienienie i opuchnięcie (obrzęk) o średnicy 5 centymetrów lub większej w miejscu
  wstrzyknięcia
• gorączka 39°C i powyżej
• nieutulony i długotrwały płacz (trwający dłużej niż 3 godziny).

Rzadkie reakcje (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1000 dzieci ale więcej niż 1 na 10 000 dzieci):
• gorączka powyżej 40°C
• opuchnięcie nóg i stóp (reakcje obrzękowe dotyczące kończyn dolnych) z niebieskawym
  przebarwieniem skóry (sinica) lub zaczerwienieniem, małe przemijające czerwone plamy (plamica)
  występujące w ciągu kilku godzin po szczepieniu i ustępujące bez leczenia i bez pozostawienia
  następstw. Opuchnięciu może towarzyszyć ostry płacz.

Reakcje występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona, ponieważ te
reakcje są
zgłaszane bardzo rzadko):
• drgawki z lub bez gorączki
• obniżenie aktywności lub okresy, w których dziecko jest blade, nie reaguje na bodźce lub wydaje się
  być w stanie podobnym do wstrząsu (zespół hipotensyjno-hiporeaktywny)
• wysypka, zaczerwienienie (rumień), swędzenie (pokrzywka)
• duże reakcje w miejscu wstrzyknięcia, większe niż 5 centymetrów, w tym opuchnięcie (obrzęk)
  kończyny, które mogą rozciągać się do stawów po obu stronach miejsca wstrzyknięcia. Te reakcje
  pojawiają się w ciągu 24 do 72 godzin po szczepieniu i mogą im towarzyszyć takie objawy jak
  zaczerwienienie (rumień), ucieplenie, tkliwość lub ból w miejscu wstrzyknięcia. Reakcje te ustępują
  samoistnie w ciągu 3 do 5 dni.

Potencjalne działania niepożądane (tzn. niezgłoszone bezpośrednio po szczepionce PENTAXIM, ale po
innych szczepionkach zawierających jeden lub więcej składników antygenowych szczepionki
PENTAXIM) są następujące:
• zespół Guillain-Barré (nietypowa wrażliwość, niedowład) i zapalenie nerwu barkowego (niedowład,
  rozlany ból ręki i ramienia) po podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji
U niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28. tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po
szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy pomiędzy oddechami.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania szczepionki.

5. Jak przechowywać szczepionkę PENTAXIM

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać.
Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na etykiecie
i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko. 6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera PENTAXIM
Substancjami czynnymi szczepionki w jednej dawce (0,5 ml) po rekonstytucji są:
Toksoid błoniczy1nie mniej niż 30 j.m.2, 3
Toksoid tężcowy1nie mniej niż 40 j.m.2, 3
Antygeny Bordetella pertussis:
- toksoid1 25 mikrogramów
- hemaglutynina włókienkowa125 mikrogramów
Wirus poliomyelitis (inaktywowany)
- typ 1 (szczep Mahoney)4 - 40 jednostek antygenu D5
- typ 2 (szczep MEF-1)4 - 8 jednostek antygenu D5
- typ 3 (szczep Saukett)4 - 32 jednostki antygenu D5
Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b10 mikrogramów
skoniugowany z toksoidem tężcowym 18-30 mikrogramów

1 adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym (0,3 miligrama Al3+)
2 j.m.: jednostka międzynarodowa
3 lub ekwiwalent aktywności określony za pomocą oceny immunogenności
4 produkowane w komórkach Vero
5 lub ekwiwalent tej ilości antygenu w szczepionce

Wodorotlenek glinu jest zawarty w tej szczepionce jako adsorbent. Adsorbenty to substancje zawarte
w niektórych szczepionkach w celu przyspieszenia, poprawy i (lub) przedłużenia ochronnego
działania szczepionki.

Pozostałe składniki to:
Zawiesina do wstrzykiwań:
- podłoże Hanksa bez czerwieni fenolowej
- kwas octowy lodowaty i (lub) sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)
- formaldehyd
- fenoksyetanol
- etanol bezwodny
- woda do wstrzykiwań
Podłoże Hanksa jest złożoną mieszaniną aminokwasów (w tym fenyloalanina), soli mineralnych,
witamin i innych składników (takich jak glukoza) rozcieńczonych w wodzie.

Proszek:
- sacharoza
- trometamol
- kwas solny stężony (do ustalenia pH)

Jak wygląda PENTAXIM i co zawiera opakowanie

PENTAXIM jest dostępny w postaci proszku i zawiesiny do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
(0,5 ml w ampułko-strzykawce z igłą lub bez igły. Pudełko po 1, 10 lub 20).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Sanofi Pasteur
14 Espace Henry Vallée
69007 Lyon, Francja