*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
Regulamin Usługi Rezerwacji

REGULAMIN USŁUGI REZERWACJI

Regulamin określa ogólne warunki Usługi Rezerwacji Produktów prowadzonej przez SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie z wykorzystaniem serwisu www.apteka.superpharm.pl.

§ 1 Definicje

 1. Apteka – apteka ogólnodostępna w rozumieniu Prawa farmaceutycznego prowadzona przez Usługodawcę, w której Użytkownik może dokonać Rezerwacji. Lista aptek dostępna jest pod adresem https://apteka.superpharm.pl/apteki-rezerwacje-rx.
 2. Usługodawca – SUPER-PHARM POLAND SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 48, NIP: 5252175977, REGON: 016317049, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083512, o kapitale zakładowym w wysokości 410.000 złotych; e-mail: bok@superpharm.pl.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Prawo Farmaceutyczne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.).
 5. Produkt – produkt znajdujący się w ofercie Apteki, który może być przedmiotem Rezerwacji. W Rezerwacji dostępne są wyłącznie produkty wydawane z przepisu lekarza (produkty dostępne na receptę).
 6. Rezerwacja – złożona przez Użytkownika dyspozycja zarezerwowania konkretnych Produktów w wybranej Aptece. Rezerwacja jest złożona w momencie wysyłki wiadomości o przyjęciu Rezerwacji do realizacji – zgodnie z § 5 Regulaminu Usługi.
 7. Regulamin Usługi/Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Regulamin Apteki – regulamin apteki internetowej Usługodawcy dostępny pod adresem: https://apteka.superpharm.pl/regulamin-aptek.
 9. Portal (Portal Rezerwacji) – część Serwisu służąca do Rezerwacji.
 10. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.apteka.superpharm.pl
 11. Usługa Rezerwacji – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 lub nowszy) przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu stanowiąca usługę cyfrową w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 lub nowszy), polegająca na możliwości sprawdzenia dostępności oraz zarezerwowania Produktów w wybranej przez Użytkownika Aptece celem dokonania przez Użytkownika ich zakupu stacjonarnie.
 12. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z funkcjonalności Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Usługi Rezerwacji określa zasady i warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Użytkowników.
 2. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Usługi przed przystąpieniem do korzystania z Usługi Rezerwacji.
 3. Korzystanie z Usługi wymaga akceptacji Regulaminu Usługi oraz spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu. Prawidłowe korzystanie z Portalu/Serwisu jest możliwe pod warunkiem, że sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. urządzenie takie jak komputer osobisty, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet,

  2. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) z włączoną obsługą JavaScript i SSL.
 4. Usługa Rezerwacji nie jest umową sprzedaży, w szczególności sprzedażą wysyłkową Produktów, w tym produktów leczniczych.
 5. Usługa Rezerwacji jest nieodpłatna.
 6. Usługa Rezerwacji nie ma charakteru marketingowego, w szczególności nie zawiera treści wyróżniających ofertę Aptek bądź reklamujących konkretne Apteki Usługodawcy. Wszelkie treści dotyczące aptek mają charakter wyłącznie informacyjny.
 7. Posiadanie konta w Serwisie nie jest konieczne do skorzystania z Usługi Rezerwacji. Przy czym Użytkownicy posiadający konto założone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Apteki mogą złożyć Rezerwację także za pośrednictwem Konta.

§ 3 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. 1. Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi Rezerwacji przez Użytkownika. Umowa ta jest nieodpłatna i obowiązuje do momentu zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Usługi Rezerwacji. Użytkownik może ją w każdym momencie wypowiedzieć poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi Rezerwacji oraz bez podawania przyczyny.
 2. Na Usługę Rezerwacji składają się następujące usługi szczegółowe:
  1. sprawdzenie dostępności Produktu w wybranej przez Użytkownika Aptece;
  2. złożenie Rezerwacji przez Użytkownika.
 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę:
  1. w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu Usługi;
  2. w przypadku gdy obsługa bądź realizacja Rezerwacji jest niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Użytkownikowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji w terminie 14 dni liczonych od dnia wskazanego powyżej jako moment zawarcia umowy o świadczenie Usług. Formularz odstąpienia od powyższej umowy stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

§ 4 Proces Rezerwacji

 1. Usługa Rezerwacji polega na tym, że Użytkownik przy wykorzystaniu Serwisu może za pośrednictwem Portalu zweryfikować dostępność wybranych Produktów oraz złożyć w konkretnej Aptece rezerwację na wybrane Produkty – celem przechowania ich przez Aptekę do czasu dokonania ich zakupu stacjonarnie w tej Aptece przez Użytkownika.
 2. Usługodawca dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Usługi Rezerwacji.
 3. Sprawdzenie dostępności Produktów ma charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Dokonanie Rezerwacji Produktu nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Apteką a Użytkownikiem. Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonania zakupu Produktu, a Apteka nie jest zobowiązana do sprzedaży Produktu Użytkownikowi. Apteki mają możliwość anulowania Rezerwacji Użytkownika, w przypadku wskazanym w pkt. § 4 pkt 9 o czym Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością SMS.
 5. Przed dokonaniem zakupu Produktu w Aptece Użytkownik powinien dokonać weryfikacji czy otrzymany w Aptece Produkt odpowiada temu, który stanowił przedmiot Rezerwacji.
 6. Złożenie Rezerwacji wymaga:
  1. dodania Produktów w Portalu do koszyka oraz wyboru opcji „Zarezerwuj”;
  2. wskazania Apteki, w której ma nastąpić odbiór Produktów;
  3. uzupełnienia przez Użytkownika danych Rezerwacji (imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych);
  4. złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu Usługi;
  5. kliknięcia w przycisk „Rezerwuj”;
  6. otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia dostępności Produktów i przyjęcia Rezerwacji do wykonania przez Aptekę, o czym Użytkownik jest powiadamiany wiadomością e-mail. Informacje na temat zmian statusu Rezerwacji są przekazywane wiadomością SMS.
 7. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Rezerwuj”, o którym mowa w pkt 6 lit. e powyżej następuje złożenie oświadczenia zamiaru dokonania Rezerwacji przez Użytkownika. Rezerwacja zostaje złożona z chwilą wysyłki wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji do realizacji przez Aptekę.
 8. Z chwilą przyjęcia Rezerwacji do realizacji zostanie wygenerowany numer Rezerwacji, który Użytkownik otrzyma we wiadomości potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji do realizacji.
 9. Apteka anuluje Rezerwację, gdy okaże się, że całość lub część Produktów jest niedostępna. Użytkownik otrzyma powiadomienie o anulowaniu Rezerwacji w wiadomości SMS.
 10. Rezerwacja jest ważna przez 72 godziny od momentu jej przyjęcia, tj. od wysyłki wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji przez Aptekę. Po upływie 48h Użytkownik otrzyma wiadomość SMS przypominającą o złożonej Rezerwacji. W przypadku niewykupienia przez Użytkownika produktów w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Rezerwacja zostanie anulowana.
 11. Do upływu terminu, o którym mowa w punkcie powyżej, nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Użytkownik może składać Rezerwację przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jednakże potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji przez Aptekę realizowane jest w godzinach pracy poszczególnych Aptek.
 13. Cena Produktu jest ustalona przez każdą z Aptek samodzielnie zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz (w przypadku produktów refundowanych) na podstawie uprawnień Użytkownika. Cena Produktu dostępna w Aptece w chwili jego odbioru jest wiążąca dla Użytkownika.
 14. W celu zakupu Produktów stacjonarnie w Aptece Użytkownik powinien dysponować:
  1. numerem Rezerwacji;
  2. ważną receptą na Produkty objęte Rezerwacją.
 15. Usługa Rezerwacji nie uchybia przepisom prawa powszechnie obowiązującego.
 16. W zależności, która z poniższych okoliczności nastąpi wcześniej, Rezerwację uznaje się za zakończoną., w przypadku:
  1. zakupu przez Użytkownika Produktów objętych Rezerwacją w Aptece,
  2. upłynięcia 72 godzin od momentu przyjęcia Rezerwacji, z zastrzeżeniem § 4 pkt 11.
 17. Usługodawca zastrzega, że na potrzeby prawidłowego wykonania Usługi Rezerwacji, może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu wskazanego przez Użytkownika w ramach Rezerwacji.

§ 5 Reklamacje i zwroty

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z realizacją przez Usługodawcę usług określonych w Regulaminie Usługi oraz działaniem Portalu w zakresie dotyczącym Rezerwacji. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres bok@superpharm.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, rozpatruje ją i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 2. W treści reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o uzupełnienie danych.
 3. W zakresie dotyczącym technicznych aspektów funkcjonowania Usługi oraz Portalu Użytkownik może także kontaktować się z BOK pod numerem: 222 730 730 (koszt połączenia według stawek operatora, z którego usług korzysta Użytkownik).
 4. Reklamacje i zwroty Produktów zakupionych przez Użytkownika odbywają się na zasadach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Prawa Farmaceutycznego wyłączenie bezpośrednio w Aptece, w której Użytkownik zakupił Produkt, którego dotyczy reklamacja.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Jeżeli skorzystasz z usługi rezerwacji leków dostępnej w serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. W tym celu musisz wskazać lek, który chcesz zarezerwować w naszej aptece oraz wypełnić formularz, który umożliwi nam dokonanie rezerwacji leku właśnie dla Ciebie. Korzystając z tego formularza zostaniesz poproszony/-a o podanie wymaganych danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Powyższe dane są niezbędne do wykonania usługi rezerwacji leku oraz umożliwiają nam – w razie potrzeby – nawiązać kontakt z Tobą w związku z rezerwacją. Dane podajesz dobrowolnie, ale rezerwacja leku bez podania tych danych nie jest możliwe.
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać w celach świadczenia usługi rezerwacji leku w aptece (zgodnie z regulaminem usługi rezerwacji dostępnym w serwisie) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do zawarcia na żądanie użytkownika i wykonania zawartej z użytkownikiem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie, w jakim przetwarzane dane osobowe dotyczą stanu Twojego zdrowia (np. jeśli informacja o rezerwowanym leku pozwala na wywnioskowanie informacji dotyczących zdrowia użytkownika) – Twoja wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 3. Dane możemy przetwarzać również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. jeśli zgłosisz reklamację) – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku danych dotyczących zdrowia lub innych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO, jeśli są one konieczne w związku z roszczeniem – art. 9 ust. 2 lit. f RODO), polegający na obsłudze roszczeń, dążeniu do zakończenia sporu i ochronie naszego interesu gospodarczego.
 4. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W każdej chwili Regulamin Usługi może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie z Serwisu lub zapisanie na nośniku.
 2. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem oraz przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Usługi w następujących przypadkach:
  1. zmiany zasad świadczenia usług drogą elektroniczną;
  2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
  3. konieczności wykonania prawomocnych wyroków lub decyzji administracyjnych mających wpływ na treść Regulaminu.
 6. Usługi Rezerwacji realizowane przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia Rezerwacji.
 7. Zmiana Regulaminu zostanie również ogłoszona w Serwisie.
 8. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą postanowienia określone w Regulaminie Apteki.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2023r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji)

Miejscowość, data:

Do: Super-Pharm sp. z o. o., z siedzibą pod adresem: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, e-mail: bok@superpharm.pl

Informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji następujących Produktów:

Data zawarcia umowy o świadczenie usługi:

Imię i nazwisko Konsumenta:

Adres Konsumenta:

Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej):

Data: