*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
UWAGA: aby dokonać rezerwacji produktu, wybierz preferowaną aptekę
UWAGA: ten lek nie jest dostępny w wybranej lokalizacji

Sprawdź dostępność w aptekach

Lek na receptę

Rhophylac 300 mcg/2 ml 1 Ampułkostrzykawka

Opis produktu

1. CO TO JEST RHOPHYLAC 300 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Co to jest Rhophylac 300

Lek ten jest gotowym do użycia roztworem do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Roztwór zawiera
specjalne białka wyizolowane z ludzkiego osocza krwi. Białka te należą do klasy „immunoglobulin”,
nazywanych również przeciwciałami. Aktywnym składnikiem leku Rhophylac 300 są swoiste
przeciwciała zwane „immunoglobuliną anty-D(Rh)”. Przeciwciała te unieczynniają czynnik Rhesus
typu D.

Co to jest czynnik Rhesus typu D

Czynniki Rhesus są swoistą cechą ludzkich krwinek czerwonych. Tzw. czynnik Rhesus typu D
(w skrócie „Rh(D)”) występuje u około 85% populacji. Ludzi tych określamy jako Rh(D) dodatnich.
Ludzie, u których nie występuje czynnik Rhesus typ D określani są Rh(D) ujemnymi.

Co to jest immunoglobulina anty-D (Rh)

Immunoglobulina anty-D (Rh) jest przeciwciałem skierowanym przeciwko antygenowi Rhesus typu D
produkowanym przez układ odpornościowy człowieka. Kiedy osoba Rh(D) -ujemna otrzyma krew
z czynnikiem Rh(D) -dodatnim, jej/jego układ odpornościowy rozpozna krwinki Rh-dodatnie jako
„obce” dla swojego organizmu i będzie usiłował ją zniszczyć. W tym celu układ immunologiczny
wyprodukuje swoiste przeciwciała przeciwko czynnikowi Rhesus typu D. Proces ten nazywany jest
„immunizacją” i zwykle zajmuje trochę czasu (2-3 tygodnie). Dlatego też do zniszczenia krwinek
czerwonych Rh(D)-dodatnich nie dochodzi po pierwszym kontakcie, zwykle nie obserwuje się też
wówczas żadnych objawów. Jednak w przypadku kiedy tej samej Rh(D)-ujemnej osobie zostanie
podana Rh(D)-dodatnia krew po raz drugi, przeciwciała będą „gotowe do natychmiastowego
działania” i jej/jego układ immunologiczny natychmiast zniszczy obce krwinki czerwone.

Jak działa Rhophylac 300

Jeżeli osoba Rh(D) -ujemna otrzyma wystarczającą dawkę ludzkiej immunoglobuliny anty-D(Rh),
może to zapobiec immunizacji przeciw czynnikowi Rhesus typu D. Dla uzyskania tego efektu leczenie
lekiem Rhophylac 300 powinno być podjęte przed lub wkrótce po pierwszym kontakcie z czerwonymi
krwinkami Rh(D) -dodatnimi. Immunoglobuliny anty-D(Rh) zawarte w tym leku zniszczą natychmiast
obce krwinki czerwone Rh(D) -dodatnie. W efekcie układ immunologiczny pacjenta nie będzie
stymulowany do wytworzenia własnych przeciwciał.

W jakim celu stosuje się Rhophylac 300

Lek ten jest stosowany w dwóch różnych sytuacjach:
A) U Rh(D)- ujemnych, ciężarnych kobiet, które noszą Rh(D) -dodatnie dziecko
W tej wyjątkowej sytuacji może dojść do immunizacji przez krwinki czerwone dziecka, które
przenikają do układu krwionośnego matki. Jeżeli do tego dochodzi podczas pierwszej ciąży,
zazwyczaj nie doprowadza to do uszkodzenia płodu i dziecko rodzi się w pełni zdrowe. Jednak
w przypadku drugiej ciąży, kiedy płód jest Rh(D)-dodatni, przeciwciała matki mogą uszkodzić
krwinki czerwone dziecka podczas ciąży. Może to doprowadzić u dziecka do poważnych
komplikacji, a nawet do jego śmierci.

Ciężarna Rh(D)-ujemna kobieta powinna otrzymać immunoglobuliny anty-D(Rh)
w następujących przypadkach:
- w ciąży lub bezpośrednio po porodzie dziecka Rh(D) -dodatniego;
- po poronieniu dziecka Rh(D) -dodatniego (poronienie, poronienie zagrażające lub
aborcja);
- gdy w czasie ciąży dojdzie do ciężkich komplikacji (ciąża pozamaciczna lub zaśniad
groniasty);
- w przypadku podejrzenia, że krwinki czerwone dziecka przeniknęły do krążenia krwi
matki (krwotok przezłożyskowy będący wynikiem krwotoku przedporodowego). Może
do tego dojść na przykład w przypadku, kiedy podczas ciąży występują krwawienia z
dróg rodnych;
- kiedy lekarz prowadzący uzna, że istnieje potrzeba wykonania badań w kierunku wad
rozwojowych płodu (amniopunkcja, biopsja kosmówki);
- kiedy lekarz lub położna muszą wykonać zabieg położniczy w trakcie porodu (np. obrót
zewnętrzny dziecka lub inne zabiegowe działania położnicze);
- kiedy w wyniku wypadku doszło do uszkodzenia żołądka lub jelit matki (uraz brzucha).

B) U osób dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat) Rh(D)-ujemnych, którym przypadkowo podano
infuzje (transfuzje) krwi Rh-dodatniej (transfuzja źle dobranej krwi). Dotyczy to także innych
preparatów krwi zawierających krwinki czerwone Rh(D)-dodatnie

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM RHOPHYLAC 300

Należy przeczytać tę część z uwagą. Podane informacje powinny być wzięte pod uwagę
przez pacjenta i lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Kiedy nie stosować Rhophylac 300

-
jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na immunoglobuliny ludzkie lub inne składniki tego
leku (wymienione w punkcie 6 tej ulotki).
Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o wszystkich
przypadkach wystąpienia objawów złej tolerancji innych leków .
- Nie wolno podawać leku w iniekcjach domięśniowych w przypadku pacjenta z poważnym
obniżeniem liczby płytek krwi (trombocytopenii) lub innego ciężkiego zaburzenia krzepnięcia..
Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o występowaniu wyżej wymienionych nieprawidłowości. W takim przypadku ten lek może być podany tylko we wstrzyknięciu dożylnym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Rhophylac 300 należy omówić to z lekarzem lub
personelem medycznym.

- w celu ochrony kobiet Rh(D) -ujemnych po porodzie dziecka Rh(D) -dodatniego, ten lek
podawany jest zawsze matce, nie noworodkowi.
- Lek ten nie jest przeznaczony do stosowania u osób Rh(D) -dodatnich.

Kiedy może być konieczne przerwanie podawania leku

- Rhophylac 300 może wywołać reakcje nadwrażliwości (typu alergicznego). W rzadkich
przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne takie jak nagły spadek ciśnienia krwi lub
wstrząs (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”) nawet jeśli wcześniej
przyjmowane ludzkie immunoglobuliny były dobrze tolerowane.
W przypadku wystąpienia tych objawów należy natychmiast poinformować o tym
lekarza lub pielęgniarkę. Podawanie leku zostanie wstrzymane i podjęte zostanie leczenie
dostosowane do rodzaju i nasilenia działań niepożądanych.

Lekarz i personel medyczny powinni objąć szczególną opieką

- pacjentów z niskim poziomem immunoglobulin typu IgA, którzy mogą znacznie łatwiej
doświadczyć reakcji nadwrażliwości.
Należy poinformować lekarza lub personel medyczny jeżeli u pacjenta występuje niski
poziom IgA. Następnie lekarz powinien ostrożnie wyważyć korzyści wynikające
z leczenia tym lekiem w stosunku do zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji
nadwrażliwości.
- W czasie leczenia tym lekiem po niezgodnej grupowo transfuzji podawane są duże ilości
produktu (do 3 000 mikrogramów, co odpowiada 20 ml lub 10 strzykawkom). W takim
przypadku dochodzi do tak zwanej reakcji hemolitycznej. Jest ona wynikiem zniszczenia
obcych krwinek czerwonych Rh(D) dodatnich. Z tego względu wskazany jest ścisły nadzór
lekarza lub pielęgniarki, może być również konieczne wykonanie specjalnych badań krwi.
- Jeżeli indeks masy ciała pacjenta (BMI) jest większy lub równy 30 (obliczony przez podzielenie
masy ciała przez kwadrat wzrostu), domięśniowe wstrzyknięcie produktu Rhophylac może nie
być w pełni skuteczne. W tym przypadku lekarz lub personel medyczny powinien raczej
wstrzyknąć ten lek dożylnie.

Informacja o bezpieczeństwie z uwzględnieniem możliwości przenoszenia czynników zakaźnych
Ten lek otrzymywany jest z ludzkiego osocza (jest to płynna część krwi). W przypadku, kiedy leki
otrzymywane są z ludzkiej krwi lub osocza, stosowane są pewne metody zapobiegające możliwości
przeniesienia zakażenia na pacjentów. Należą do nich
- dokładna selekcja dawców krwi i osocza, aby wykluczyć osoby mogące być nosicielami
czynników zakaźnych,
- badanie każdej donacji oraz puli osocza w kierunku obecności wirusów / czynników zakaźnych.
- włączenie w procesie przetwarzania krwi lub osocza etapów mogących inaktywować lub
usuwać wirusy. Pomimo tych zabezpieczeń stosowanie leków przygotowywanych z ludzkiej
krwi lub osocza nie wyklucza całkowicie możliwości przeniesienia czynników zakaźnych.
Dotyczy to także nieznanych lub nowo poznanych wirusów lub innego rodzaju czynników
zakaźnych.

Stosowane metody są uważane za skuteczne wobec wirusów otoczkowych takich jak ludzki wirus
niedoboru odporności (HIV, wirus powodujący AIDS), wirus zapalenia wątroby typu B oraz C.
Stosowane metody mogą mieć ograniczoną skuteczność w odniesieniu do wirusów bezotoczkowych, takich jak wirus zapalenia wątroby typu A oraz parwowirus B19.

Stosowanie immunoglobulin nie jest związane z przenoszeniem wirusowego zapalenia wątroby typu
A lub parwowirusa B19. Prawdopodobnie działanie ochronne jest to związane z obecnością
w produkcie przeciwciał przeciwko tym zakażeniom.

Zdecydowanie zaleca się aby po każdorazowym podaniu leku Rhophylac 300 nazwa leku i numer serii zostały odnotowane w celu identyfikacji użytej serii.

Testy krwi
Należy poinformować lekarza lub personel medyczny jeżeli pacjentka była leczona lekiem
Rhophylac 300 i miała ona lub jej nowo narodzone dziecko wykonywane jakiekolwiek badania
krwi (testy serologiczne).

Po leczeniu tym lekiem wyniki niektórych testów krwi mogą być przez pewien czas zmienione . Jeżeli pacjentka otrzymywała ten lek przed porodem, wyniki niektórych badań krwi noworodka mogą być również zakłócone.

Lek Rhophylac 300 a inne leki

Zawsze należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o wszystkich lekach przyjmowanych
przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Dotyczy to także leków sprzedawanych bez recepty.

Szczepienia
Przed leczeniem należy poinformować lekarza lub personel medyczny o szczepieniach, które
miały miejsce w ostatnich 2-4 tygodniach.

Po leczeniu należy również poinformować lekarza wykonującego szczepienia. Może on
planować sprawdzenie skuteczności wykonanych szczepień.

Lek ten może osłabić skuteczność szczepionek zawierających żywe wirusy, na przykład szczepionek przeciwko odrze, śwince, różyczce (niemieckiej odrze). Dlatego nie należy szczepić się przez 3 miesiące od przyjęcia ostatniej dawki leku Rhophylac 300.

Ciąża i karmienie piersią

Ten produkt leczniczny jest stosowany w ciąży lub krótko po porodzie. Immunoglobuliny są
wydzielane z mlekiem matki. W badaniach klinicznych 432 matki otrzymały 300 mikrogramów tego
leku przed porodem i 256 z nich ponownie po porodzie oraz nie stwierdzono działań niepożądanych u ich dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu skutków leczenia lekiem Rhophylac 300 na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługi maszyn.

Rophylac zawiera sód

Lek ten zawiera do 11,5 mg (0,5 mmol) sodu w ampułko-strzykawce. Lekarz lub personel medyczny
wezmą to pod uwage jeżeli pacjent jest na kontrolowanej diecie sodowej.

3. JAK STOSOWAĆ RHOPHYLAC 300

Ten lek jest wstrzykiwany przez lekarza lub pielęgniarkę w mięsień lub bezpośrednio do żyły.

O wielkości podawanej dawki Rhophylac 300 oraz odpowiedniej drodze jej podania decyduje
lekarz. Na przykład, jeżeli indeks masy ciała pacjenta (BMI) jest większy lub równy 30, lek ten
powinien być raczej wstrzyknięty dożylnie (patrz także punkt 2).

Przed użyciem strzykawkę należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Jedna strzykawka może być użyta tylko przez jednego pacjenta (również wtedy, gdy po
podaniu część leku pozostanie niezużyta).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rhophylac 300

Konsekwencje przedawkowania nie są znane.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane mogą wystąpić nawet jeżeli pacjent wcześniej przyjmował immunoglobuliny
i dobrze je tolerował.

Reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości) które były obserwoane rzadko (dotyczy od 1 do 10 osób
leczonych na 10 000)
Wczesne objawy mogą pojawić się jako małe, swędzące pęcherzyki na skórze (pokrzywka) lub na
całej powierzchni ciała (uogólniona wysypka). Mogą one rozwinąć się do ciężkiej nadwrażliwości /
reakcji anafilaktycznej takiej, jak nagły spadek ciśnienia krwi lub wstrząs (np. można odczuwać
poprawę nastroju, zawroty głowy, omdlenia w pozycji stojącej, zimne stopy lub dłonie, odczucie
nienormalnego rytmu serca, ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech lub
podwójne widzenie) nawet jęzeli pacjent nie wykazywał nadwrażliwości podczas wcześniejszych
podań.
Jeżeli wystąpia takie objawy podczas stosowania leku Rhophylac należy o tym natychmiast
powiadomić lekarza lub personel medyczny. Zdecydują oni o zaprzestaniu podawania
i rozpoczęciu odpowiedniego leczenia.

W przypadku podania domięśniowego tego leku może wystąpić ból i tkliwość uciskowa w miejscu
wstrzyknięcia.

Następujące objawy niepożądane pojawiały się niezbyt często (dotyczy od 1 do 10 osób leczonych
na 1000):
- gorączka i dreszcze (drżenie),
- złe samopoczucie (rozbicie),
- ból głowy,
- reakcje skórne, zaczerwienienie skóry (rumień), swędzenie (świąd).

Następujące objawy niepożądane pojawiały się rzadko (dotyczy od 1 do 10 osób leczonych na
10 000):
- nudności i/lub wymioty,
- obniżenie ciśnienia krwi (hipotensja),
- przyśpieszenie czynności serca lub tętna (tachykardia),
- ból stawu (artralgia),
- trudności w oddychaniu (duszność)
- reakcje w miejscu wstrzyknięcia

5. JAK PRZECHOWYWAĆ RHOPHYLAC 300

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w lodówce (+2°C do +8°C).
Nie zamrażać.
Strzykawkę należy przechowywać w plastikowym, szczelnie zamkniętym opakowaniu oraz
w opakowaniu zewnętrznym (kartonie) w celu ochrony przed światłem.
Nie należy stosować tego leku jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera osad.
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności. Jest on umieszczony na
opakowaniu zewnętrznym oraz etykiecie ampułko-strzykawki po EXP. Data ważności odnosi
się do ostatniego dnia podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera ten lek

- Substancją czynną jest ludzka immunoglobulina anty-D(Rh) (przeciwciała typu IgG przeciw tak
zwanemu czynnikowi Rhesus typu D).
- Inne składniki to albumina ludzka, glicyna, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.
- Produkt zawiera maksymalnie 30 mg/ml białek ludzkiego osocza, z czego 10 mg/ml stanowi
ludzka albumina jako stabilizator. Przynajmniej 95% innych białek osocza stanowią
immunoglobuliny (przeciwciała) typu IgG. Lek Rhophylac 300 zawiera nie więcej niż
5 mikrogramów/ml ludzkich immunoglobulin (przeciwciał) typu IgA.

Jak wygląda lek Rhophylac 300 i co zawiera opakowanie

Lek ten jest klarownym lub lekko perłowym, bezbarwnym lub blado-żółtym roztworem do
wstrzykiwań w szklanej ampułko-strzykawce z 2 ml roztworu zawierającego 1 500 j.m.
(300 mikrogramów) immunoglobuliny anty-D.

Każde opakowanie zawiera 1 ampułko-strzykawkę oraz 1 igłę do wstrzykiwań, zapakowane w jeden
blister (przezroczyste plastikowe opakowanie zamknięte papierową folią).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76
35041 Marburg
Niemcy