*Produkty na liście rezerwacji leków na receptę:
Przejdź do rezerwacji
UWAGA: aby dokonać rezerwacji produktu, wybierz preferowaną aptekę
UWAGA: ten lek nie jest dostępny w wybranej lokalizacji

Sprawdź dostępność w aptekach

Lek na receptę

Signopam 10 mg 20 Tabletek

Opis produktu

1. Co to jest Signopam i w jakim celu się go stosuje

Signopam zawiera jako substancję czynną temazepam, która należy do grupy leków zwanych
benzodiazepinami. Temazepam wykazuje właściwości nasenne, uspokajające i przeciwlękowe.
Wykazuje również słabe działanie przeciwdrgawkowe i rozluźniające napięcie mięśni szkieletowych.

Signopam stosowany jest doraźnie i krótkotrwale:
- w leczeniu ciężkich zaburzeń snu w przypadkach, gdy bezsenność powoduje znacznie nasilone
  wyczerpanie u pacjenta;
- w premedykacji - przygotowanie do zabiegów chirurgicznych i uciążliwych badań
  diagnostycznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Signopam

Kiedy nie stosować leku Signopam
Jeśli u pacjenta stwierdzono:
- uczulenie na temazepam lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych
 w punkcie 6);
- ciężką niewydolność oddechową niezależnie od przyczyny;
- ciężką niewydolność wątroby;
- zespół bezdechu sennego;
- miastenię (chorobę powodującą osłabienie mięśni i nadmierne zmęczenie);
- zatrucie alkoholem lub lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Signopam należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Ogólne informacje dotyczące skutków obserwowanych po leczeniu benzodiazepinami, które należy
brać pod uwagę stosując Signopam.

-> Tolerancja
    Po stosowaniu leku Signopam przez kilka tygodni, jego skuteczność może się zmniejszyć.

-> Uzależnienie
    Stosowanie leku Signopam przez dłuższy czas może prowadzić do uzależnienia psychicznego i
    fizycznego. Ryzyko rozwoju uzależnienia rośnie wraz ze zwiększaniem dawki i czasu leczenia
    i jest większe u pacjentów uzależnionych od leków, alkoholu lub pacjentów z zaburzeniami
    osobowości.

-> Objawy odstawienia
    W przypadku nagłego odstawienia leku mogą wystąpić u pacjenta objawy odstawienia, takie jak:
    bóle głowy, bóle mięśniowe, zwiększony niepokój, napięcie, podniecenie, niepokój ruchowy,
    dezorientacja, zaburzenia snu, drażliwość. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: utrata
    poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowości, nadwrażliwość na dźwięk, dotyk, światło, hałas,
    uczucie mrowienia i drętwienie kończyn, omamy i urojenia, drgawki padaczkowe.

-> Zjawisko „z odbicia” i niepokój
    Podczas odstawiania leku Signopam może wystąpić przejściowy nawrót nasilonych objawów,
    które były przyczyną stosowania leku (tzw. zjawisko „z odbicia”). Objawom tym często
    towarzyszą zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu i bezsenność. W celu zminimalizowania
    ryzyka wystąpienia tych objawów lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku.

-> Amnezja następcza (niezdolność do pamiętania zdarzeń po zastosowaniu leku)
    Signopam może powodować niepamięć następczą (trudność uczenia się i zapamiętywania nowych
    informacji – nowe dane nie są trwale zapamiętywane). Stan taki pojawia się najczęściej
    w ciągu kilku godzin od podania leku, szczególnie w dużej dawce. Jeżeli lekarz zalecił stosowanie
    leku Signopam raz na dobę, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia amnezji następczej zaleca się
    przyjmowanie leku pół godziny przed udaniem się na spoczynek i zapewnienie odpowiednich
    warunków do ciągłego, nieprzerwanego snu trwającego 7-8 godzin.

-> Reakcje psychiczne i paradoksalne
    U dzieci i osób w podeszłym wieku zwiększa się ryzyko pojawienia się nieprawidłowych reakcji
    psychicznych i paradoksalnych (przeciwnych do oczekiwanych), takich jak: niepokój, pobudzenie,
    drażliwość, agresja, złość, wściekłość, urojenia, koszmary nocne, halucynacje, psychozy,
    zaburzenia zachowania.
    W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Szczególne grupy pacjentów

-> Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać mniejsze dawki leku Signopam (patrz punkt 3),
    z uwagi na możliwość nasilenia działań niepożądanych, głównie zaburzeń orientacji i koordynacji
    ruchowej (upadki, urazy).

-> Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek lub z przewlekłą niewydolnością oddechową
    powinni przed przyjęciem leku Signopam poinformować lekarza o tych schorzeniach.

-> Stosowanie w depresji Przed zastosowaniem leku Signopam należy poinformować lekarza o
    wszelkich chorobach psychicznych. Pacjenci z objawami depresji lub lęku związanego z depresją
    powinni stosować jednocześnie kilka leków. Podawanie pacjentom z depresją jedynie leku
    Signopam może spowodować nasilenie objawów depresji, w tym myśli samobójczych.

-> Podczas stosowania benzodiazepin może się ujawnić zamaskowana depresja.

-> Pacjenci z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub leków powinni przed przyjęciem leku
    Signopam poinformować lekarza o tych nałogach. U pacjentów tych występuje duże ryzyko
    rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego. Dlatego ta grupa pacjentów powinna stosować
    Signopam jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza.

-> Stosowanie leku Signopam u osób w żałobie po utracie bliskich nie powoduje poprawy
    samopoczucia.

Signopam a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Jest to szczególnie istotne, jeśli pacjent stosuje któryś z niżej wymienionych leków lub pije alkohol:
• fluwoksamina, fluoksetyna oraz inne leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych;
• leki stosowane w bezsenności;
• leki stosowane w chorobach alergicznych, które mogą powodować senność;
• leki stosowane w padaczce (np. karbamazepina, fenytoina, hydantoina);
• silne leki przeciwbólowe (np. morfina);
• opioidy: jednoczesne stosowanie leku Signopam i opioidów (silne leki przeciwbólowe, leki
  stosowane w leczeniu substytucyjnym [leczenie uzależnień], niektóre leki na kaszel) zwiększa
  ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa), śpiączki a także może
  zagrażać życiu. Dlatego jednoczesne stosowanie tych leków można rozważać tylko wtedy, gdy
  inne opcje leczenia nie są możliwe.

  Jeśli jednak lekarz przepisze lek Signopam jednocześnie z opioidami, powinien ograniczyć dawkę i
  czas trwania równoczesnego leczenia.

  Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach opioidowych i ściśle
  przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania. Pomocne może być poinformowanie
  znajomych lub krewnych, aby byli świadomi możliwości pojawienia się wymienionych objawów.
  W razie wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Alkohol: picie alkoholu podczas przyjmowania leku Signopam może nasilać jego działanie i
prowadzić do wystąpienia reakcji paradoksalnych, takich jak: silne pobudzenie psychoruchowe,
agresywne zachowanie (patrz punkt 2; Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Leku Signopam nie należy przyjmować w okresie ciąży.

Karmienie piersią
Signopam przenika do mleka ludzkiego. Jeżeli zajdzie konieczność podania leku, należy przerwać
karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W trakcie leczenia lekiem Signopam nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.
Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być ograniczona z powodu
możliwości wystąpienia senności, zaburzeń koncentracji lub innych działań niepożądanych
obniżających koncentrację (patrz punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Lek Signopam zawiera laktozę jednowodną
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Signopam

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli
Zaburzenia snu: zwykle przyjmuje się 10 mg do 20 mg pół godziny przed snem. W indywidualnych
przypadkach, gdy te dawki nie są skuteczne, lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg
na dobę.
Przygotowywanie do zabiegów chirurgicznych i uciążliwych badań diagnostycznych: zwykle
przyjmuje się 20 mg do 40 mg w dawce jednorazowej 30 do 60 minut przed zabiegiem chirurgicznym
lub badaniem diagnostycznym.

Dzieci
Nie ustalono bezpieczeństwo stosowania i skuteczności leku Signopam u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek powinni poinformować lekarza o tych
chorobach. Lekarz dostosuje dawkowanie leku do stopnia niewydolności danego narządu.

Pacjenci w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na leki działające na ośrodkowy układ nerwowy.
Podczas stosowania leku Signopam w tej grupie pacjentów zaleca się podawanie najmniejszej
skutecznej dawki. Dawka nie powinna przekraczać połowy dawki zalecanej dla osób dorosłych.

Jeśli w trakcie stosowania leku pacjent odnosi wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za
słabe, powinien zwrócić się do lekarza.

Czas leczenia
Czas leczenia ustala lekarz.

Sposób podawania
Tabletki Signopam należy przyjmować doustnie, popijając niewielką ilością wody.
Lekarz rozpocznie leczenie od najmniejszej skutecznej dawki i w razie konieczności będzie ją
stopniowo zwiększał.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Signopam
Objawami przedawkowania są zaburzenia świadomości, senność, niewyraźna mowa. W ciężkich
przypadkach zatrucia może wystąpić: niezborność ruchowa, niedociśnienie, osłabienie mięśni,
zaburzenie oddychania, śpiączka.
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Signopam należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w szpitalu. Należy
zabrać ze sobą lek w oryginalnym pudełku tak, aby personel mógł dokładnie sprawdzić, jaki lek
został zastosowany.

Pominięcie zastosowania leku Signopam
Jeśli pacjent zapomni o zażyciu dawki leku, powinien zażyć kolejną dawkę najszybciej jak tylko
sobie o tym przypomni. Jednakże, jeśli zbliża się czas zażycia kolejnej dawki, należy pominąć
zapomnianą dawkę i następną zażyć zgodnie z zaleceniem. W przypadku, gdy pacjent zapomni o
zażyciu dwóch lub więcej dawek, należy skontaktować się z lekarzem.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Signopam
Nie należy przerywać stosowania leku, chyba, że jest to zgodne z zaleceniem lekarza. Możliwe jest
ponowne wystąpienie objawów choroby. Jeśli lekarz zadecyduje o zaprzestaniu stosowania leku,
dawka leku może być stopniowo zmniejszana przez kilka dni.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić
się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane
Jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy niezwłocznie
poinformować lekarza prowadzącego lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego w
szpitalu:
• Ciężka reakcja alergiczna w postaci świądu, obrzęku warg lub języka lub świszczącego oddechu
  albo duszności. Objawy te opisywano bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).
• Dezorientacja, stany podniecenia i pobudzenia, depresja z tendencjami samobójczymi, niepokój,
  drażliwość, urojenia, koszmary senne, omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją),
  psychozy (utrata kontaktu z rzeczywistością), nietypowe zachowania. Zaburzenia te najczęściej
  pojawiają się po spożyciu alkoholu i u osób w podeszłym wieku. Częstotliwości tych objawów nie
  można określić na podstawie dostępnych danych.

Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia lekiem Signopam

Następujące działania niepożądane występują często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)
• Uczucie senności, zawroty głowy, spowolnienie reakcji mogą wystąpić w czasie pierwszych kilku
  dni leczenia u pacjentów w podeszłym wieku i zwykle ustępują w czasie trwania dalszej kuracji.
• Zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie)

Następujące działania niepożądane występują rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów)
• Zmiana liczby niektórych krwinek
• Nudności, dolegliwości żołądkowe, uczucie suchości w jamie ustnej

Częstości występowania poniższych objawów nie można określić na podstawie dostępnych danych
(częstość nieznana).
• Wysypki, świąd, pokrzywka
• Brak apetytu
• Podczas leczenia temazepamem może ujawnić się wcześniej istniejąca, niezdiagnozowana
  depresja
• Zaburzenia pamięci, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zmiany popędu
  płciowego
• Obniżenie ciśnienia krwi
• Niewielkie podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby z
  wystąpieniem żółtaczki (zażółcenie skóry, białek oczu)
• Zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu
• Ogólne osłabienie, omdlenia

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Signopam

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności
(EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Signopam
- Substancją czynną leku jest temazepam. Jedna tabletka zawiera 10 mg temazepamu.
- Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, skrobia ryżowa, żelatyna, talk, magnezu stearynian,
  laktoza jednowodna.

Jak wygląda lek Signopam i co zawiera opakowanie
Białe lub prawie białe, obustronnie płaskie tabletki z wytłoczonym oznakowaniem „S” po jednej
stronie.

Opakowanie: 20 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna
ul. A. Fleminga 2
03-176 Warszawa
Numer telefonu: 22 811-18-14

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.